Ana Sayfa Yargı Kararları Y21HD 10.2.2009 E.2008/17529 – K.2009/1695

Y21HD 10.2.2009 E.2008/17529 – K.2009/1695

682
0

– Davadan Feragat (Hata – Feragat Beyanının İptali Davası)
– Feragatın Hataya Dayalı Olması (Feragat Beyanının İptali Davası)
– Feragatın İptali Davası (Hata)
– Hata (Feragatın İptali)
– Manevi Tazminat Davasından Feragat (Hata – Feragat Beyanının İptali Davası) –

HUMK.91

Dava, iş kazası sonucu ölüm nedeniyle hak sahiplerinin manevi tazminat istemlerine ilişkin Karabük İş Mahkemesi`nin 2006/259 E. –2007/26 K. sayılı dosyasındaki davacılar vekilinin feragat beyanının iptali istemine ilişkindir.

Vazgeçme kesin hükmün hukuksal sonuçlarını doğurur. Ancak, feragatle hasıl olan neticenin buna sebep olan feragatın rızayı ifsat eden bir sebeple malul olduğu kanıtlanırsa doğurduğu netice bakımından hileye, hataya, ikraha maruz kalan kimseye talep hakkı bahsedeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Somut olayda, manevi tazminat davasındaki feragat iradesi açıklamasının hataya bağlı olduğu; feragat edilmek istenen davanın gerçekte ölenin eşi tarafından açılan maddi tazminat istemli dava olduğu ileri sürülmüş ve mahkemece buna itibar edilmemişse de:
Aynı olayla ilgili olarak açılmış, üç ayrı dosyanın yargılanmasının aynı gün yapıldığı;
Manevi tazminat davasının duruşma tutanağında dava dilekçesinin okunduğuna ilişkin bir açıklama bulunmadığı;

Haktan feragat için bir sebebin varlığı da iddia ve ispat edilmediği; iş kazası sonunda işçinin yakınları yararına, manevi tazminat istemli dava açıldıktan sonra herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu davadan feragat edilmesinin hayatın olağan akışına ve genel yaşam deneyimlerine aykırı olduğu; değerlendirilerek feragatın hataya dayalı olduğunun kabulü, Hayatın olağan akışına ve genel yaşam deneyimlerine uygun olacaktır.

DAVA ve KARAR:

Ortada bir manevi tazminat ödemesi yoktur. Böyle bir durumda manevi tazminat davasından feragat edilmiş olması hayat deneylerine de ters düşer.

Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümü nedeniyle manevi tazminat istemlerine ilişkin Karabük İş Mahkemesi`nin 2006/259 Esas – 2007/26 Karar sayılı dosyasındaki vekillerinin feragat beyanı nedeniyle davanın reddine dair verilen kararın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda;

İlamda yazılı nedenlerle, feragattan dönüş olmayacağından davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacı vekilince istenilmesi ve de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10.2.2009 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı vekili ile karşı taraf vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, iş kazası sonucu ölüm nedeniyle hak sahiplerinin manevi tazminat istemlerine ilişkin Karabük İş Mahkemesi`nin 2006/259 E. – 2007/26 K. sayılı dosyasındaki davacılar vekilinin feragat beyanının iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece davacılar vekilinin Karabük İş Mahkemesi`nin 2006/259 Esas sayılı dosyasında davadan feragat ederek bu beyanını imzası ile tasdik ettiği, anılan davanın feragat nedeniyle reddine karar verilerek temyiz edilmeksizin kesinleştiği, feragatten dönülmeyeceğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ve bu karar süresinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden özellikle Karabük İş Mahkemesinin 2006/259 E. – 2007/26 K. sayılı manevi tazminat istemli ve yine tarafları aynı olan ve aynı gün duruşması yapılan Karabük İş Mahkemesinin 2006/256 E. –2007/23 K. sayılı dosyalarının incelenmesinden;

2006/259 E. sayılı dosyada kazalı Muharrem`in iş kazası sonucu ölümü nedeniyle eş ve çocuklarının manevi tazminat istemli olarak dava açtıkları ve delillerin aynı mahkemenin 2003/356 E. sayılı dosyası içerisinde bulunduğundan bahisle birleştirilerek sonuçlandırılmasını talep ettikleri, anılan dosyanın 26.4.2007 tarihli ilk duruşmasında dava dilekçesi dahi okunmadan davacı vekilinin davadan feragat ettiğine ilişkin beyanı üzerine davanın feragat nedeniyle reddine karar verilerek bu kararın kesinleştiği, 2006/256 E. sayılı dosyada ise kazalı Muharrem`in iş kazası sonucu ölümü nedeniyle fazla hakkını saklı tutmak suretiyle eşin yararına maddi tazminat istemli olarak dava açıldığı ve delillerin aynı mahkemenin 2003/356 E. sayılı dosyası içerisinde ilk duruşmada 2003/356 sayılı dosya ile birleştirme kararı verilerek esasısın kapatıldığı, anlaşılmaktadır.

Gerçekten de, davacılar vekilinin Karabük İş Mahkemesinin 2006/259 Esas sayılı dosyasında vekaletnamedeki haiz olduğu feragat yetkisine istinaden davadan feragat ederek bu beyanım imzası ile tasdik ettiği, duruşma tutanağı ile sabit olduğu gibi, ayın olay nedeniyle görülmekte olan ve duruşması aynı güne bırakılan 2003/356 Esas sayılı dosya ile birleştirme istemli olarak maddi ve manevi tazminat istemli olarak iki ayrı dava açıldığı ve birleştirme talepli bu iki dosyanın ve birleştirme talep edilen 2003/356 E. sayılı dosyanın aynı gün duruşmalarının yapıldığı sabittir.

Hemen belirtilmelidir ki, vazgeçme kesin hükmün hukuksal sonuçlarını doğurur. Ancak, feragatle hasıl olan neticenin buna sebep olan feragatın rızayı ifsat eden bir sebeple malul olduğu kanıtlanırsa doğurduğu netice bakımından hileye, hataya, ikraha maruz kalan kimseye talep hakkı bahsedeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Somut olayda, manevi tazminat davasındaki feragat iradesi açıklamasının hataya bağlı olduğu; feragat edilmek istenen davanın gerçekte ölenin eşi tarafından açılan maddi tazminat istemli dava olduğu ileri sürülmüş ve mahkemece buna itibar edilmemişse de; davalının iş kazası sonucu ölüm nedeniyle davacılara manevi zararlarını karşılamak amacıyla bir ödemede bulunduğu ileri sürülmediği gibi buna ilişkin bir delilde sunulmamıştır.

Diğer bir deyişle, haktan feragat için bir sebebin varlığı da iddia ve ispat edilmiş değildir.

Kaldı ki manevi tazminat davasının duruşma tutanağında dava dilekçesinin okunduğuna ilişkin bir açıklama bulunmaması ve aynı olayla ilgili olarak açılmış üç ayrı dosyanın aynı gün yargılanmasının yapıldığının dosya kapsamından anlaşılmasına göre;

Davacılar vekilinin aynı gün duruşması bulunan maddi tazminat davasının yargılanmasının yapıldığı düşüncesi ile feragat beyanında bulunduğu ortadadır.

Öte yandan iş kazası sonunda işçinin yakınları yararına manevi tazminat istemli dava açıldıktan sonra herhangi bir ödeme yapılmadan bu davadan feragat edilmesi hayatın olağan akışına ve genel yaşam deneyimlerine aykırıdır. Hayatın olağan akışına ve genel yaşam deneyimlerine uygun olan durum feragatin hataya dayalı olduğudur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara aykırı biçimde ve özellikle, Karabük İş Mahkemesi`nin 2006/259 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan manevi tazminat davasındaki feragatin hataya dayalı olduğu gözetilmek suretiyle davanın kabulüne ve feragatin feshine (iptaline) karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.21.H.D. 10.2.2009 E.2008/17529 – K.2009/1695

Önceki İçerikY1HD 21.1.2010 E.2009/12748 – K.2010/358
Sonraki İçerikY18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.