Ana Sayfa Yargı Kararları Y19HD 2.11.2009 E.2009/6525 – K.2009/10005

Y19HD 2.11.2009 E.2009/6525 – K.2009/10005

417
1

-Karşılıksız Çekde Bankanın Sorumluluk Şartları
-Çekin Karşılıksız Olması (Bankanın Sorumluluk Şartları)

3167 Sa.Ka.4,10

Çekin kısmen veya tamamen karşılıksız olması halinde:
3167 sayılı Kanunun 4 ve 10. maddelerinde düzenlendiği şekilde Bankanın ödeme yükümlülüğü, hamilin çek asıllarını bankaya bırakarak gerekli müracaatları yapmak üzere çekin ön ve arka yüzlerinin tasdikli fotokopilerini alması şartı ile doğar.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasını yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, 3167 sayılı Yasanın 4814 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca karşılıksız çıkan çekler nedeniyle bankaların her bir çek yaprağı için karşılıksız çıkma tarihine göre 350.- YTL. ile sorumlu olduklarını, davalı bankanın ibraza rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine alacağın tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, vekaletname ile mazerek dilekçesi sunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulüne, davalının itirazının kısmen iptaliyle takibin 400.- YTL.’lik alacak üzerinden yasal faiz yürütülmek suretiyle devamına ve davalının %40 oranında icra inkar tazminatıyla sorumluluğuna karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde, 4184 sayılı Kanun ile 26.2.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğünün 10. maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere çek hesabında bulunan miktarla sınırlı olduğu,  10. maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmi ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisinin ücretsiz olarak hamile verileceği,  çek hamilinin bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebileceği ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabileceği mahkemece veya icra dairesini istemi halinde çekin aslının bu mercilere gönderileceği yasal hükme bağlanmıştır.

O halde mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde çek asıllarının bankaya bırakılarak kısmi ödemenin talep edilmesi halinde bankanın ödeme yükümlülüğünün bulunduğu gözetilmeden yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı banka yararına BOZULMASINA, oyçokluğu ile karar verildi.

Y.19.H.D. 2.11.2009 E.2009/6525 – K.2009/10005

Önceki İçerikY9HD 2.3.2009 E.2007/38423 – K.2009/5516
Sonraki İçerikY12HD 23.11.2006 E.2006/20917 – K.2006/21955

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.