Ana Sayfa Yargı Kararları Y14HD 3.4.2009 E.2009/705 – K.2009/4228

Y14HD 3.4.2009 E.2009/705 – K.2009/4228

1258
0

– Davaya Müdahale (Aslî Ve Fer’î)

– Davaya Fer’i Müdahale

– Davaya Aslî Müdahale

– Davaya Aslî Müdahilin Harç Ödeme Yükümlülüğü Davaların Birleştirilmesi Zorunluğu

– Satış Vaadine Dayalı Tescil Davası (Davaya Aslî Müdahale Ve Davaların Birleştirilmesi) –

 

HUMK.53,58,427BK.213

1. HUMK.nun 53-58. maddeleri arasındaki düzenleme,  davaya fer’i müdahale yöntemi ile ilgilidir. Davaya asli müdahale ise, Usul Kanununda düzenlenmemiş ancak bazı özel kanunlar davaya asli müdahaleye olanak tanımıştır. Davaya asli müdahale için müdahale talebinde bulunacak olanın bir dava açılırken ne tür harç ve gider ödenirse dava harçlarını ödemesi gerekir.
2. Satış vaadine dayalı tescil davasında davaya müdahil olarak katılmak isteyen Kemal Erişgin bir başka davada aynı bağımsız bölümün tescili talep edilmiştir. Eldeki dava ile o davanın konusu ve hukuki sebebinde birlik vardır. Her iki davanın sonucu birbirine etkiler mahiyette olduğundan davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

DAVA ve KARAR:

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 9.10.2006 gününde verilen dilekçe ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.9.2008 günlü hükmün Yargıtayca, incelenmesi dahili davalı Ömer Şenayar ve müdahil Kemal Erişgin vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi ile açılmıştır.

Davalı Nurşen Gürsoy, savunmada bulunmamıştır.

Dairemiz bozma kararından sonra davaya müdahil olarak katılmak isteyen Kemal Erişgin çekişme konusu taşınmazın kendisine satış vaadinde bulunulduğunu, halen içerisinde oturduğunu, tescilini sağlamak üzere   Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/4 esasından kayıtlı davanın açıldığını, her iki dava dosyasının birleştirilmesini istemiştir.

Mahkemece, Dairemiz bozma kararı doğrultusunda taraf teşkili yapılarak dava kabul edilmiştir.

Hükmü, davaya müdahil olarak katılmak isteyen Kemal Erişgin ile  Musa Şenayar mirasçılarından Ömer Şenayar temyiz etmiştir.

1- Hukukumuzda davaya müdahale HUMK.nun 53-58. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yasada yer alan düzenleme, davaya fer’i müdahale yöntemi ile ilgilidir. Davayı fer’i müdahaleden maksat, davada bir taraf yanında yer almak, ona yardımcı olmaktır. Davaya fer’i müdahale isteyen taraf bu şekilde yardımcı olacağı tarafın davayı lehine sonuçlandırması halinde kendisine de bazı haklar sağlamayı hedefler. Davaya asli müdahale ise, Usul Kanununda düzenlenmemiş ancak bazı özel kanunlar davaya asli müdahaleye olanak tanımıştır. Asli müdahalede bir kişi bir şey veya hak üzerinde çekişme devam ederken o şey veya hakkın davanın taraflarına değil, kendisine ait olduğunu ileri sürer. Davaya asli müdahale için müdahale talebinde bulunacak olanın bir dava açılırken ne tür harç ve gider ödenirse dava harçlarını ödemesi gerekir.

Somut olaya gelince; davaya müdahale talep edenin 20.2.2008 tarihli dilekçesi asli müdahale talebine ilişkin olup yukarıda sözü edilen harç ve giderler müdahale talep eden tarafından ödenmemiş, kısaca Kemal Erişgin yöntemince davanın tarafı olmamıştır. Temyiz. HUMK.nun 427. maddesince ancak davanın taraflarının başvuracağı kanun yolu olduğundan Kemal Erişgin’in temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2- Davalı Ömer Şenayar’ın temyiz itirazlarına gelince;

Davacı biçimine uygun düzenlenen 6.6.1994 tarihli taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayanarak mülkiyet talep etmektedir. Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/4 esasında kayıtlı derdest dava dosyasında ise, bu davaya müdahil olarak katılmak isteyen Kemal Erişgin tarafından aynı bağımsız bölümün tescili talep edilmiştir. Eldeki dava ile o davanın konusu ve   hukuki sebebinde birlik vardır. HUMK.nun 45. maddesi uyarınca her iki davanın sonucu birbirine etkiler mahiyette olduğundan davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Mahkemece, talep edildiği halde davalar birleştirilmeksizin hüküm tesisi usule esaslı aykırılık teşkil eder.

Karar açıklanan bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (1). Bentte açıklanan nedenlerle Kemal Erişgin’in temyiz dilekçesinin reddine, hükmün (2). Bent uyarınca BOZULMASINA,  bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verildi.

Y.14.H.D. 3.4.2009 E.2009/705 – K.2009/4228

Önceki İçerikY14HD 7.6.2006 E.2006/5379 – K.2006/6596
Sonraki İçerikY11HD 6.3.2006 E.2005/2326 – K.2006/2222

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.