Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 16.2.2009 E.2008/10326 – K.2009/1753

Y13HD 16.2.2009 E.2008/10326 – K.2009/1753

429
0

– Akit Serbestisi (Başkasının Ruhsatı İle Poliklinik Açmak)

– Ruhsat Sahibinin Sorumluluğu (Başkasının Ruhsatı İle Poliklinik Açmak)

–  Başkasının Ruhsatı İle Poliklinik Açmak

– Polikliniğin Başkasının Ruhsatı İle Açılması –

 

BK.19

Kanunun kesin olarak emrettiği hukuki kurallara veya kanuna aykırılık; ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müsteallik haklara aykırı olmadıkça, iki tarafın yaptığı muameleler muteber addolunur.
Davacı, iddiası incelendiğinde, olayın ahlak ve adaba aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığı gibi bir şahsa ait olan polikliniğin ruhsatının başkası adına düzenlenmesine engel bir yasal düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, kendisinin doktor olduğunu, esasen davalıya ait olan polikliniğin kendi adına açılmasına rıza gösterdiğini, kendisi adına ruhsat alınarak açılan ve ancak gerçekte davalıya ait olan polikliğinin işlerini yürütmesi için davalıya vekaletnamede verdiğini, ancak davalının fiş/fatura kesmemesi nedeniyle vergi dairesince takibat yapıldığını, haciz baskısı sonucu vergi dairesine,   23.3.2007 tarihinde 53.321.00.- YTL. ödemek zorunda kaldığını, ödediği bu bedelin davalıdan tahsili için yaptığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir.

Davalı, davacı iddiasının ve davanın konusunun ahlak ve adaba aykırı bulunduğunu, muvazaa iddiasının dinlenemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bir başkası adına açılan işyerinin farklı şahıs tarafından işletilmesinin kanuna aykırı olduğu bu olayın BK.’nun 19/2. maddesi uyarınca ahlaka aykırı fiil niteliğinde bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, bu davada ruhsatı kendi adına bulunan ve ancak gerçekte davalıya ait olan poliklinikte davalı tarafından fiş-fatura düzenlenmemesi sonucu vergi dairesince tahakkuk ettirilen miktarı kendisinin ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek bu miktarın tahsiline yönelik itirazın iptalini istemiştir. BK.’nun   19/1. maddesinde tarafların akdin konusu yasanın gösterdiği sınırlar içinde serbestçe tayin edebilecekleri belirtilmiş, aynı yasanın 19/2. maddesinde ise kanunun kesin olarak emrettiği hukuki kurallara veya kanuna aykırılık; ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müsteallik haklara aykırı olmadıkça, iki tarafın yaptığı muamelelerin muteber addolunacağı hükme bağlanmıştır.

Davacı, iddiası incelendiğinde, olayın ahlak ve adaba aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığı gibi bir şahsa ait olan polikliniğin ruhsatının başkası adına düzenlenmesine engel bir yasal düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır. Olayda kamu düzenine aykırı bir durumda yoktur. Hal böyle olunca işin esasına girilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken,   yanlış nitelendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve  yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 16.2.2009 E.2008/10326 – K.2009/1753

Önceki İçerikY3HD 2.4.2009 E.2009/2678 – K.2009/5747
Sonraki İçerikY11HD 1.12.2008 E.2007/11034 – K.2008/13662

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.