Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 1.3.2010 E.2010/1317 – K.2010/2238

Y11HD 1.3.2010 E.2010/1317 – K.2010/2238

444
0

– Çocuk Kitabına Resim Çizilmesi (Eser Niteliği – Yazılı Sözleşme Yapılmaması)

– Eser (Çocuk Kitabına Resim Çizilmesi)

– Fikir Ve Sanat Eserleri (Mali Haklarla İlgili Sözleşmeler)

– Mali Haklarla İlgili Sözleşmeler (Fsek.) –

5846 Sa.Ka.52

1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, Malî haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

2. Davacıya ait resimlerin eser mahiyetinde olduğu ve davalı tarafça basılan kitapta kullanıldığı ve yanlar arasında FSEK.`nun 52 nci maddesine uygun bir yazılı sözleşmenin bulunmadığı yanlar arasında çekişmesiz olduğuna göre:

3. Mahkemece aralarında bir meslek bilirkişisinin yer aldığı bir bilirkişi kurulundan davacı tarafından çizilen resimlerin basılan çocuk kitaplarına etkisi ve buna nazaran davacının ne miktar mali hak tazminatı isteyebileceği saptanıp, sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, baskının yapıldığı ve davacıya ait resimlerin bu baskıda yer aldığı açıkça kanıtlandığı halde bu noktada yanılgılı değerlendirme ile davanın reddi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 28.4.2008 tarih ve 2007/89-2008/249 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten soma işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, davalı tarafın basmayı planladığı çocuk kitabının (sekiz adetten oluşan takım) resimlenmesini istediğini, bu iş için 2.000,00.- YTL. avans verilmesinin taahhüt edildiğini, resimlerin beğenilerek basımına karar verilmesi halinde sözleşme yapılacağını ve kitapların satış bedelinin %10 unun tarafına ödeneceğinin belirtildiğini, bu arada 61 adet resmi hazırlayarak kendilerine teslim ettiğini, avans olarak ödenmesi taahhüt edilen miktarın 835,00.- YTL.`nin parçalar halinde ödendiğini, geri kalan kısmının ise ödenmediğini, haricen yaptığı araştırmada basılan kitapların yarısının satıldığını öğrendiğini, resimlerin müstearı çizdiği kısımların baskıya alınmadığını, böylelikle manevi haklarının da ihlal edildiğini ileri sürerek, davalının mali ve manevi haklarına tecavüzünün ref`ini, tecavüzün yeni baskılarda tekrarının önlenmesini, şimdilik 1.165,00.- YTL. avans alacağı, 7.500,00.- YTL. maddi tazminat ile 1.000,00.- YTL. manevi tazminatın temerrrüt faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacı ile bir takımı sekiz adetten oluşan üç takım çocuk kitabına resim çizilmesi karşılığında 2.000.- YTL. bedelle sözlü olarak anlaşıldığını, müvekkili tarafından birinci takımın resim bedeli olarak davacının da kabul ettiği 835,00.- YTL.`nin ödendiğini, ancak 500 adet basılan birinci takımın satılmaması ve şirketin elinde kalması nedeni ile geri kalan kitapların basılmasından vazgeçildiğini, dolayısıyla davacıdan herhangi bir resim taleplerinin olmadığını, daha soma hiç bir resmin teslim alınmadığını, davacı ile kitap satış bedelinin %10 u oranın ödeneceği yolunda bir anlaşma yapılmadığını, müvekkilinin davacıya başkaca bir borcunun bulunmadığını, devam eden tecavüz, mali ve manevi hak ihlalinin sözkonusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, taraflar arasında mali haklar konusunda düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunmadığı, davacının iddia ettiği mali haklarını yazılı belge ile ispat etmesi gerektiği, böyle bir belgenin ibraz edilmediği, buna göre davacının maddi tazminat istemini ispat edemediği, manevi tazminat istenebilmesi için koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Ancak, yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacıya ait resimlerin eser mahiyetinde olduğu ve davalı tarafça basılan kitapta kullanıldığı ve yanlar arasında FSEK.`nun 52 nci maddesine uygun bir yazılı sözleşmenin bulunmadığı yanlar arasında çekişmesiz olduğuna göre mahkemece aralarında bir meslek bilirkişisinin yer aldığı bir bilirkişi kurulundan davacı tarafından çizilen resimlerin basılan çocuk kitaplarına etkisi ve buna nazaran davacının ne miktar mali hak tazminatı isteyebileceği saptanıp, sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, baskının yapıldığı ve davacıya ait resimlerin bu baskıda yer aldığı açıkça kanıtlandığı halde bu noktada yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 1.3.2010 E.2010/1317 – K.2010/2238

Önceki İçerikY3HD 29.3.2010 E.2010/3718 – K.2010/5224
Sonraki İçerikY13HD 8.5.2000 E.2000/2921 – K.2000/4391

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.