Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 3.2.2010 E.2010/3-3 – K.2010/49

YHGK 3.2.2010 E.2010/3-3 – K.2010/49

1289
1

– Ecrimisil (Belediyenin Haksız İşgali – Müşterek Mülkiyet)
– Belediyenin Haksız İşgali (Ecrimisil)
– Müşterek Mülkiyet (Ecrimisil)
– Paylı Mülkiyet (Ecrimisil)
– Elbirliği Mülkiyeti (Ecrimisil – Zorunlu Dava Arkadaşlığı)
– Paydaşın Ecrimisil Davası Açma Hakkı –

TMK.689,702743 Sa.Ka.623,630YİBK.11.10.1982 gün ve 3/2 sa.

Müşterek (Paylı) Mülkiyete tabi taşınmazda, paydaşlardan herbirisinin, kendi payına hasren ecrimisil davası açmak hakkı vardır. Zorunlu dava arkadaşlığı ve ittifak koşulu iştirak halinde (elbirliği) mülkiyette mevzubahistir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “Ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce davanın kabulüne dair verilen 20.5.2008 gün ve 2007/69 E. – 2008/156 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi`nin 25.12.2008 gün ve 2008/19107 – 22225 sayılı ilamı;

(…Davada, davacılar ve dava dışı şahısların kök murisi H.`den intikal eden taşınmazın davalı Belediye tarafından haksız işgali nedeniyle davacılar payına hasren toplam 42.000.- TL. cinsinden ecrimisilinin tahsili istenilmiş; mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

Oysa iştirak halinde mülkiyet söz konusu olduğuna göre, bir kısım mirasçılar kendi paylarına hasren dava açıp sürdüremezler. Böyle bir dava 11.10.1982 gün ve 3/2 sayılı YİBK.`e göre, dava dışı paydaşların sonradan muvafakatlarının alınması ya da miras şirketine mümessil tayini suretiyle de görülmesi mümkün değildir.

O halde iştirak halindeki mülkiyette paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu kuralı ve dolayısıyla davanın açılmasındaki ittifak koşulu, dava şartı niteliğinde olduğundan dolayı bu husus re`sen gözetilip, paydaş olmayan davalıya karşı tüm mirasçılarca elbirliği ile açılmayan davanın açıklanan nedenle reddi gerekirken, uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapılarak istemin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Dava ecrimisil istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, davacıların hissedar oldukları taşınmaza davalı Belediye tarafından haksız olarak el atıldığını ileri sürerek toplam 42.000.- TL. ecrimisilin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme davanın kabulüne karar vermiş, davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıdaki gerekçe ile bozulmuş, Yerel Mahkeme dava konusu taşınmazda iştirak değil müşterek mülkiyet söz konusu olduğu gerekçesi ile kararında direnmiştir.

Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık dava konusu taşınmazda elbirliği mülkiyeti mi yoksa paylı mülkiyetin mi geçerli olduğu noktasındadır.
Tüm dosya kapsamı ve tapu kaydından dava konusu taşınmazın paylı mülkiyete tabi olduğu anlaşılmış olduğundan direnme kararı bu yönde yerindedir.
Ne var ki davalı vekilinin sair temyiz nedenleri Özel Dairece incelenmiş olduğundan, dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan dosyanın davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi için 3. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 3.2.2010 E.2010/3-3 – K.2010/49

Önceki İçerikYHGK 11.11.2009 E.2009/6-427 – K.2009/492
Sonraki İçerikY1HD 19.1.2010 E.2009/7263 – K.2010/269

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.