Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367

YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367

33606
0

YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367

UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE İŞTİRAK (Zincirleme Suç)

 UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE TEŞEBBÜS

 ZİNCİRLEME SUÇ (Uyuşturucu Madde Nakline İştirak)

TCK.35, 43

1. Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında 16.2.2007 ve 20.2.2007 tarihlerinde yakalanan uyuşturucu madde nakline iştirak suretiyle işlediği eylemlerinin TCK.`nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suçu oluşturduğu gözetilerek uygulama yapılması yerine iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.
2. Yurtdışına uyuşturucu nakletmek için anlaşan sanığın, buluşma yerine gelirken yapılan operasyon sonucu yakalanması ve henüz uyuşturucu maddenin kendisine teslim edilmemesi sebebiyle eylem, uyuşturucu, madde nakletmeye teşebbüs aşamasında kalmıştır.

DAVA ve KARAR:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından sanıklar İsmail Hacısüleymanoğlu ve Fikri Karadağ ile örgüte üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından sanıklar Mesut Küpeli, Mahmut Buyankara, İbrahim Buyankara, Behçet İren, Murat Karadağ, Şükrü Esen, Alican Akın ve Anı Kırılova Ferdova ile örgüte üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçlarından sanık Okan Süvari hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 5.11.2009 tarihinde 2007/161 Esas ve 2009/358 sayılı Karar ile sanıklar İsmail ve Fikri`nin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanıklar Mesut, Mahmut, İbrahim, Okan, Behçet, Şükrü ve Alican`ın örgüte üye olma suçundan beraatlerine; sanıklar Murat ve Anı`nın örgüte üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından beraatlerine; sanıklar İsmail, Mesut (Mesut`un iki kez), İbrahim, Okan, Behçet, Fikri, Şükrü, Alican`ın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetlerine, Okan hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği; tüm sanıklar hakkında örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlarından verilen beraat hükümleri ile sanıklar İsmail, Murat ve Anı hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen beraat hükümlerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından, sanıklar İsmail, Mesut, İbrahim, Okan, Behçet, Fikri, Şükrü, Alican hakkındaki uyuşturucu madde ticaret yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile Okan hakkındaki kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin hükümlerin ise sanıklar İsmail, İbrahim, Okan, Behçet, Şükrü, Alican müdafileri ile sanıklar Mesut ve Fikri tarafından temyiz edildiği; sanıklar İbrahim, Okan, Behçet, müdafileri ve sanık Mesut tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasının talep edildiği; dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın onama ve bozma isteyen tebliğnamesi ile 8.12.2010 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Sanık Okan müdafiine davetiye tebliğine rağmen gelen olmadığı ve mazeret bildirilmediğinden, sanık Mesut`a duruşma gününü bildirir davetiye tebliğine rağmen vekil gönderilmediğinden dosya sanıklar İbrahim ve Behçet hakkında duruşmalı diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak incelendi.

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ KARARI:

A- Sanıklar Mahmut Buyankara, Murat Karadağ ve Anı Kırılova Ferdova hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen Beraat hükümlerinin incelenmesi;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet Savcısının, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

B- Sanık İsmail Hacısüleymanoğlu hakkında 5.3.2007 ve 16.3.2007 tarihli iddianamelere konu suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 16.1.2007 tarihli iddianameye konu örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen Beraat hükümleri ile sanık Mesut Küpeli hakkında 5.3.2007 ve 16.3.2007 tarihli iddianamelere konu örgüte üye olma, sanıklar İbrahim Buyankara, Okan Süvari, Behçet İren, Fikri Karadağ, Şükrü Esen, Alican Akın hakkında örgüte üye olma suçlarından verilen Beraat hükümlerinin incelenmesi:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

C- Sanık İsmail Hacısüleymanoğlu hakkında 5.3.2007 tarihli iddianameye konu uyuşturucu madde ticareti yapma suçu ile sanıklar İbrahim Buyankara, Okan Süvari, Behçet İren, Fikri Karadağ, Alican Akın hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:
Yargılama surecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar İsmail, İbrahim, Okan, Behçet, Alican müdafilerinin ve sanık Fikri`nin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile İbrahim ve Behçet müdafilerinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, hükümlerin kısmen istem gibi ONANMASINA, hükmolunan hapis cezalarının miktarı ve tutuklu kaldıkları süreye göre; sanıklar İsmail, Behçet müdafileri ile sanık Fikri`nin tahliye isteklerinin reddine,

D- Sanık Okan Süvari, hakkında kullanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen hükmün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile güvenlik tedbiri yaptırımlarının doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA,
E- Sanık Mesut Küpeli hakkında 5.3.2007 ve 16.3.2007 tarihli iddianameye konu uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:
Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında 16.2.2007 ve 20.2.2007 tarihlerinde yakalanan uyuşturucu madde nakline iştirak suretiyle işlediği eylemlerinin TCK.`nun 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suçu oluşturduğu gözetilerek uygulama yapılması yerine iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklu kaldığı süreye göre sanığın tahliye isteğinin reddine,

F- Sanık Şükrü Esen hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen hükmün incelenmesi.
Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tanıtıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
Olay ve yakalama tutanağı, iletişim tespit çözüm tutanakları, sanık savunması ve dosya içerisinde mevcut belge ve bilgilere göre, diğer sanık Alican Akın`ın getireceği uyuşturucu maddeyi alıp, kullandığı Tır aracı ile yurtdışına nakletmek için anlaşan sanığın, buluşma yerine gelirken yapılan operasyon sonucu yakalandığı, henüz uyuşturucu maddenin, kendisine teslim edilmediği, eyleminin uyuşturucu, madde nakletmeye teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılması karşısında; TCK.`nun 35. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, eylemi tamamlanmış kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklu kaldığı süreye göre sanık müdafiinin tahliye isteğinin REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y10CD. 31.3.2011 E.2010/52220 – K.2011/3569

Önceki İçerikYHGK 4.5.2011 E.2011/19-132 – K.2011/266
Sonraki İçerikKararda Tazminatın Kimden Alınıp Kime Verileceğinin Yazılmaması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.