Ana Sayfa Yargı Kararları Y1HD 24.2.2009 E.2008/11502 – K.2009/2327

Y1HD 24.2.2009 E.2008/11502 – K.2009/2327

778
0

– TAPU SİCİLİNİN NİTELİĞİ

– GEÇERSİZ İŞLEME DAYALI TAŞINMAZ SATIMI

– TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE DAYANMA (Geçersiz Satışın Tarafı)

– EHLİYETSİZ KİŞİNİN VERDEĞİ VEKALETNAME (Tapu İptali – Tapu Siciline İyiniyetle Dayanma)

– VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (Ehliyetsiz Kişinin Verdiği Vekaletname)

2659 Sa.Ka.16TMK.1023

1. Dava, ehliyetsizlik, hile ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı ehliyetsiz Meryem’in oğlunu vekil kıldığı, bu kişinin de davacıya ait çekişme konusu taşınmazı davalı Nebahat`e satış suretiyle temlik ettiği anlaşılmaktadır.
2. Somut olayda davalı, ilk el konumunda olup, edinmesi hukuken hüküm ifade etmeyen ve netice bağlanması olanaksız vekalete istinat etmektedir. Sicilin illetten mücerret olup, yolsuz tescil niteliğinde olduğu, diğer, taraftan davalının ise, ilk el olduğundan Türk Medeni Kanununun 1023. maddesinde öngörülen sicilin aleniliğinden (güvenirliğinden) istifade ederek iyiniyetli kişinin ediniminin korunacağı ilkesinden yararlanamayacağı tartışmasızdır. Davanın kabulü gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı vasisi, davacının hileye düşürülmek suretiyle kendisinden vekaletname alınarak dava dışı oğlu Fethi`yi vekil tayin ettiğini, vekilin vekalet görevini kötüye kullanarak davalıya satış suretiyle temlik ettiğini, temlik tarihinde davacının hukuki işlem ehliyetinin olmadığını ileri sürerek, tapu iptal ve tescil isteğinde bulunmuştur.

Davalı, satış bedelini ödeyerek aldığını bildirip, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, taraflarca süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 24.2.2009 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden Meryem P. vekili Avukat Ersan Önal ile yine temyiz eden Nebahat D. vekili Avukat Ali Hallaç geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi A. Sevil Çalıkoğlu tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, ehliyetsizlik, hile ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı M.`in 13.10.2005 tarihinde düzenlenen vekaletname ile oğlu olan F.`yi vekil kıldığı ve F.`nin 2.12.2005 tarihinde davacıya ait çekişme konusu taşınmazı davalı Nebahat`e satış suretiyle temlik ettiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, yapılan araştırma ve inceleme sonunda özellikle, 2659 Sayılı Yasanın 7/d, 16/d maddesi hükümleri uyarınca Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden elde edilen raporla, davacı Meryem`in gerek vekaletin veriliş tarihinde ve gerekse temlik tarihinde fiil ehliyetinin bulunmadığı saptanmıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, tapu sicillerinin tutulması ile ilgili prensiplerden bir tanesi tapu sicilinin aleni olması yani güvenilir olması, diğeri tescil, bir diğeri Hazinenin kusursuz sorumluluğu, sonuncusu ise, sicil kaydının geçerli bir hukuki sebebinin bulunmasıdır.

Oysa, somut olayda davalı N. ilk el konumunda olup, edinmesi hukuken hüküm ifade etmeyen ve netice bağlanması olanaksız vekalete istinat etmektedir.

O halde, sicilin hukuken geçerli bir sebebinin varlığı kabul edilemez. Bir diğer anlatımla sicilin illetten mücerret olup, yolsuz tescil niteliğinde olduğu, diğer, taraftan davalının ise, ilk el olduğundan Türk Medeni Kanununun 1023. maddesinde öngörülen sicilin aleniliğinden (güvenirliğinden) istifade ederek iyiniyetli kişinin ediniminin korunacağı ilkesinden yararlanamayacağı tartışmasızdır.

Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ: Davacının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.H.D. 24.2.2009 E.2008/11502 – K.2009/2327

Önceki İçerikY1HD 4.3.2009 E.2009/1864 – K.2009/2711
Sonraki İçerikY1HD 29.1.2008 E.2007/10134 – K.2008/937

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.