Ana Sayfa Yargı Kararları Y17HD 3.3.2009 E.2008/4328 – K.2009/1078

Y17HD 3.3.2009 E.2008/4328 – K.2009/1078

623
0

– Tasarrufun İptali (Aciz Belgesi Dava Şartıdır)

– Aciz Belgesi (Tasarrufun İptali)

– Konkordato (Tasarrufun İptali)

– Geçici Aciz Belgesi  (Tasarrufun İptali)

– Satış Vaadinin İptali   (Tasarrufun İptali)

–  Eşe Satış (Tasarrufun İptali) –

 

İİK.105,143,277,278,283

İİK. 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarda:
Elinde kati (İİK. 143) veya geçici aciz belgesi (İİK. 105) bulunan alacaklılar açabilir. Aciz belgesinin varlığı dava önkoşulu olup mahkemece res’en bakılması gerekir.
Borçlunun mevcut mal varlığı karşısında aciz halinde olup olmadığı, dosyada mevcut haciz tutanaklarının geçici aciz belgesi niteliğinde kabul edilip edilemeyeceği tartışılarak aciz halinin varlığı halinde davanın esasdan incelenmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı Feryal Tatlıcı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine,   dosya incelendi,  gereği düşünüldü.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı borçlu Sağlam Kutsoy`un alacaklısından mal kaçırmak amacıyla İstanbul, Eminönü, 228 Ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazını 22.6.2004 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile 35.000,00.- YTL. karşılığında davalı Halil Güzel`e satmayı vaadettiğini, 12.7.2004 tarihinde  aynı taşınmazın 1/2 hissesini eşi davalı Feryal Tatlıcı`ya 17.8.2004 tarihinde de borçluya ait 1/2 hisse ile Feryal`a ait 1/2 hissenin davalı Ayla Gediz`e satıldığını belirterek, davalı borçlu ile Halil Güzel ve eşi Feryal Tatlıcı yine borçlu ve  eşi Feryal ile Ayla Gediz arasında yapılan tasarrufların iptalini talep etmiştir.

Davalı Sağlam Kutsoy vekili müvekkilinin borcu karşılayacak mal varlığını bulunduğunu ve aciz halinde olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı Halil Güzel vekili, aciz belgesi sunulmadığını, iptali istenen satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmediğini, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak borçlu hakkında hem icra takibi hemde tapu iptali ve tescil davası açtıklarını, derdest olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı Feryal Tatlıcı vekili, borçlunun konkordato istemi ile dava açtığını, aciz halinde olmadığını, davacı tarafından borçlunun başka bir taşınmazıyla ilgili aynı mahiyette açtığı davanın derdest olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı Ayla Gediz vekili, borçlunun borçlarını ödemek için konkordato  talebi ile dava açtığını, aciz hali olmadığını, taşınmazın iyiniyetli alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre davalı Ayla Gediz`in kötüniyetli olduğu ıspatlanamadığından, satış vaadi sözleşmesinin iptalini istemekte hukuki yararı bulunmadığından davalı Ayla Gediz ve Halil Güzel aleyhine açılan davanın reddine, borçlu ile eşi Feryal arasındaki tasarrufun  İİK. 278 madde gereğince bağışlama niteliğinde olduğu ancak davalı Feryal`ın dava konusu taşınmazı elinden çıkardığından dava İİK. 283/2 maddesi gereğince bedele dönüşmekle taşınmazın satış tarihindeki değeri olan 35.000,00.- YTL. tazminatın davacının Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2004/4106 takip sayılı dosyasındaki asıl alacak fer`ilerini geçmemek kaydıyla davalı  Feryal Tatlıcı`dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı Feryal Tatlıcı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK. 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu tür davaların elinde kati (İİK. 143) veya geçici aciz belgesi (İİK. 105) bulunan alacaklılar açabilir. Aciz belgesinin varlığı dava önkoşulu olup mahkemece res’en bakılması gerekir.

Somut olayda davacı tarafından davalı adına düzenlenmiş ve  sunulmuş kat`i  aciz vesikası bulunmamaktadır.

Davalı borçlunun konkordota istemi ile açtığı davada aktifi pasifinden  fazla olduğu için reddedilmiştir.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden borçlu adına 609 ada 6 parselden  7 adet bağımsız bölüm, 1 ada 780 parselde bir adet arsa, 33 SK 088 plakalı araç, Adana Bahçe ilçesinde 180 ada 59 parselde kayıtlı bağımsız bölüm, Mersin 24 ada 1 parsel, 1372 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar olduğu anlaşılmıştır. Bu taşınmazlarla bunlarla ilgili değer tesbiti yapılmamış ve borçlunun mal beyanı dilekçesinde belirttiği kamu alacaklarıyla ilgili davacı alacaklıya ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır.

Borçlunun mevcut mal varlığı karşısında aciz halinde olup olmadığı,   dosyada mevcut haciz tutanaklarının geçici aciz belgesi niteliğinde kabul edilip edilemeyeceği tartışılarak aciz halinin varlığı halinde davanın esasdan incelenmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Feryal Tatlıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı Feryal Tatlıcı vekilinin sair, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, oybirliğince karar verildi.

Y.17.H.D. 3.3.2009 E.2008/4328 – K.2009/1078

Önceki İçerikY11HD 25.5.2009 E.2008/2193 – K.2009/6330
Sonraki İçerikY17HD 16.6.2009 E.2009/2065 – K.2009/4314

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.