Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 25.1.2010 E.2009/4989 – K.2010/218

Y15HD 25.1.2010 E.2009/4989 – K.2010/218

563
1

– Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi (Yükleniciden Pay Alan Kişi Yönünden)
– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi (Yükleniciden Pay Alan Kişi Yönünden)
– Müteahhide Halefiyet (Yükleniciden Pay Alan Kişi Yönünden)
– Yükleniciye Halefiyet (Yükleniciden Pay Alan Kişi Yönünden)
– Yükleniciden Pay Alan Kişinin İyiniyeti (Halefiyet İlkeleri) –

BK.355

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin edimini ifa etmediğinden, arsa sahibinin geriye etkili fesih istemi kabul edilerek feshedilmiş ve yüklenicinin devrettiği satış işlemlerinin de iptaliyle bir kısım payların davacıya iadesine karar verilmiştir.

Davalılardan Nihat, inşaat sözleşmesine dayanarak yükleniciden pay satın almıştır. Bu nedenle inşaatın sözleşmeye uygun tamamlanmasıyla yüklenicinin tapu almaya hak kazanacağını bilmesi gerekir. O halde yüklenicinin halefi durumunda bulunan Nihat`ın iyiniyet iddiası dinlenemez.

DAVA ve KARAR:

Bozmaya uyularak verilen hüküm davacılar ile davalılar A. Reklam ve Tur. İşl. Ltd. Şti., K. C… İnş. Turz. Yat. Ltd. Şti. ile Nihat mirasçıları Samia, Nihat, Osman ve müdahiller vekillerince temyiz edilmiş, olmakla, temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Mahkemece, uyulan bozma ilamı uyarınca yapılan araştırma sonucu davanın kısmen kabulü ile Ak… İnş. A.Ş. yönünden sıfat yokluğundan davanın reddine, davalılardan Nihat`ın iyiniyetli olması, G. Şirketinin ise davada sözü edilen akit tablosunda sıfatı bulunmadığı, müdahillerin davalarının ise sözleşmelerinin biçim yönünden geçersiz olması nedeniyle reddine, diğer davalılar hakkında kısmen kabulü ile toplam 3653/5000 arsa payının iptali ile davacı Ali adına tesciline karar verilmiş, karar, davacı Ali ve Ak… İnş. San. Tic. A.Ş. ile davalılar K. C… İnş. Turz. Yat. Ltd. Şti., A. Reklam ve Tur. İşl. Ltd. Şti., Nihat mirasçıları ve müdahiller Fatma, Fatma A., Gönül, Emin tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilâmı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı Ali`nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer, mümeyyiz davalılar ve müdahillerin tüm temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin edimini ifa etmediğinden, arsa sahibinin geriye etkili fesih istemi kabul edilerek feshedilmiş ve yüklenicinin devrettiği satış işlemlerinin de iptaliyle bir kısım payların davacıya iadesine karar verilmiştir.

Davalılardan Nihat, inşaat sözleşmesine dayanarak yükleniciden pay satın almıştır. Bu nedenle inşaatın sözleşmeye uygun tamamlanmasıyla yüklenicinin tapu almaya hak kazanacağını bilmesi gerekir. O halde yüklenicinin halefi durumunda bulunan Nihat`ın iyiniyet iddiası dinlenemez.

Öte yandan G… İnş. Ltd. Şti.`nin tapuda 768/5000 arsa payı olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar davada 862 yevmiye no.lu akit tablosundan söz edilmiş ise de adı geçene ait bu tapu payının da iptali istenildiğinden davalının sözü edilen arsa payını edinme nedeni araştırılarak ve tapudan pay devrine ilişkin akit tabloları da celp edilerek yükleniciden veya haleflerinden pay satın almak suretiyle edindiği anlaşıldığı takdirde az yukarıda değinildiği gibi iyiniyet savunması dinlenemeyeceğinden ve sözleşmenin geriye etkili feshi kabul edildiğinden bu davalıya ait tapu payının da tümüyle iptal edilerek davacı Ali adına tesciline karar verilmelidir.

Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda 1. bendde açıklanan nedenlerle davacı Ak… İnş. San. Tic. A.Ş., davalılar K. C… İnş. Turz. Yat. Ltd .Şti., A. Reklam ve Tur. İşl. Ltd. Şti., Nihat mirasçıları, müdahiller Fatma, Fatma A., Gönül, Emin`in tüm, davacı Ali`nin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2. bent uyarınca hükmün davacı Ali yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 25.1.2010 E.2009/4989 – K.2010/218    

Önceki İçerikY8HD 1.6.2010 E.2010/1695 K.2010/2923
Sonraki İçerikY.6.H.D. 2.2.2010 E.2009/9599 – K.2010/919

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.