Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 26.6.2008 2007/6847 – K.2008/8559

Y11HD 26.6.2008 2007/6847 – K.2008/8559

428
0

– Limitet Şirketin Tasfiyesini Talep

–  Şirket Ortakların Husumet İçine Girmesi (Şirketin Feshi Sebebi)

– Muhik Sebep (Limitet Şirketin Feshi)

– Şirket Hükmi Şahsiyetinin Fesih Talebi –

 

TTK.549

TTK.’nun 549 ncu maddesi ile limited şirketin infisah sebepleri belirlenmiştir. Bunlar; şirket mukavelesinde yazılı sebepler, mukavelede aksine açık hüküm olmadıkça, esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir ekseriyet tarafından verilecek karar, şirketin iflasına karar verilmesi, ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden dolayı ve kanunda yazılı sair haller olarak sayılmıştır.
Şirketin kendisinin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini isteyebileceğine dair yasal düzenleme yoktur.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14.2.2007 tarih ve 2006/348 – 2007/41 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Sarp Lokmanoğlu vekili ile diğer davalılar vekili tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılar vekili, müvekkillerinden şirketin ortaklarından davacı gerçek kişiler ve davalılar olduğunu, ortaklar arasında husumet bulunduğunu, bu husumet nedeniyle yüze yakın icra takibi ve dava bulunduğunu, şirketin faaliyetine devam edemediğini ve zarar ettiğini ileri sürerek, Lokmanoğlu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Ltd. Şti.’nin fesih ve tasfiyesi ile tasfiye memuru atanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan Sarp ve Muhammet vekilleri ile Mustafa Zeki ayrı ayrı,   davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davalılardan Muhammet ve Mustafa Zeki’nin şirket ortaklığından çıkmak için dava açtığı ve davaların derdest olduğu, şirket aleyhine yüz civarında hukuk ve ceza davasının bulunduğu, davacılardan Lokman ile davalılardan Sarp arasında davalar bulunduğu, şirket ortaklarının bundan sonra bir araya gelerek şirketi idame ettirmelerinin mümkün olmadığından bu hususun muhik neden olacağı, davacı şirketin de bu davayı açma hakkının bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılardan Sarp vekili ile diğer davalılar vekili ayrı ayrı  temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılardan Sarp vekili ile diğer davalılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi ile kararın davada taraf olan gerçek kişiler bakımından onanmasına karar vermek gerekmiştir.

2- Dava, limited şirket fesih ve tasfiyesine ilişkindir.

TTK.’nun 549 ncu maddesi ile limited şirketin infisah sebepleri belirlenmiştir. Bunlar; şirket mukavelesinde yazılı sebepler, mukavelede aksine açık hüküm olmadıkça, esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir ekseriyet tarafından verilecek karar, şirketin iflasına karar verilmesi, ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden dolayı ve kanunda yazılı sair haller olarak sayılmıştır.

Bu yasal düzenlemenin 4 ncü bendinde de belirtildiği gibi, ortaklardan birinin talebi üzerine, haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilebilecek olup, şirketin kendisinin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini isteyebileceğine dair yasal düzenleme yoktur.

Bu durumda, şirketin dava hakkı bulunmadığı halde mahkemece, davacılardan şirketin açtığı davanın reddine karar verilmesi gerekirken,   şirketin açtığı davanın yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, davalılardan  Sarp vekili ile diğer davalılar vekilinin 2 nci bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi ile kararın davada taraf olan gerçek kişiler bakımından ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle, davalılardan Sarp vekili ile diğer davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın temyiz edenler yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 26.6.2008 2007/6847 – K.2008/8559

Önceki İçerikY17HD 16.6.2009 E.2009/2065 – K.2009/4314
Sonraki İçerikY4HD 9.3.2009 E.2008/8627 – K.2009/3400

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.