Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 22.3.2010 E.2008/10072 – K.2010/3062

Y11HD 22.3.2010 E.2008/10072 – K.2010/3062

384
0

– Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta (Hasarlı Malın Satılması)
– Sigortalı Malın Hasardan Sanra Satılması (Zararın Varlığı Yönünden)
– Rizikonun Gerçekleşmesi (Hasarlı Mal Satıldığında Zarar Kalmamışsa)
– Hasarlı Mal Satılarak Zararın Karşılanmış Olması (Sigortacının Sorumluluğu)
– Sigortacının Sorumluluğu (Hasarlı Malın Satımı) –

TTK.1292

Davacının davanın açılması tarihinden önce işbu dava ile talep ettiği tüm zararının karşılandığı, dolayısıyla dava açmasında hukuki yararının bulunmadığı kabul edilerek, davanın reddine karar verilmesi ve tüm yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 28.12.2007 tarih ve 2005/369 – 2007/395 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı Finans Sigorta A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten soma işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, müvekkiline ait yerfıstığı emtiasının davalı şirkete taşıma rizikolarına karşı sigorta ettirildiğini ve diğer davalı Arkas Denizcilik A.Ş.`nce Dubai`den Mersin Limanı`na taşınması sırasında konteynırların su alması sonucu kullanılamayacak hale geldiğini, bu nedenle emtianın Türkiye`ye girişine de izin verilmediğini ileri sürerek, yerfıstıklarının değeri olan (72.667,50.-) ABD. Doları`nın temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalıların oluşan hasardan sorumlu bulundukları, ancak davanın devamı sırasında dava konusu emtianın tamamının Mersin Serbest Bölgesi`nde (73.123,75.-) ABD. Doları bedelle yurt dışına satılıp davacının bir zararı olmadığı gibi (456,25.-) ABD. Doları tutarında kâr elde ettiğinin anlaşıldığı, davanın devamı sırasında zararın ortadan kalkması nedeniyle davanın konusuz kaldığı, davalıların dava açılmasına sebebiyet vermeleri dolayısıyla yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ile davalı Finans Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davalı Finans (Fiba) Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; dava, haksız fiilden kaynaklanan zararın, zarar sorumlusu bulunan davalılardan tazmini istemine ilişkindir.

Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, işbu dava ile davalı MSC Agencies S.A. tarafından gerçekleştirilen taşıma sırasında davacı tarafından satın alınan yerfıstığı emtiasının hasara uğratıldığı ileri sürülerek, Ahmad Abdullah Sadegh Trading şirketi ile davacı arasındaki 19.2.2004 tarihli satım faturasında belirtilen değer olan (72.667,50.-) ABD. Doları`nın tahsilinin istendiği, ancak anılan emtianın 7.5.2004 tarihli kapalı fatura ile (73.123,75.-) ABD. Doları bedelle dava dışı Al-Ten Gıda Ltd. Şti.`ne satıldığı ve 14.5.2004 tarihli transit ticaret beyannamesi ile işlem görerek Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü`ne sevk edilip aynı tarihte sevk gümrüğünce teslim alındığı, davanın ise 26.4.2005 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında mahkemece, davacının davanın açılması tarihinden önce işbu dava ile talep ettiği tüm zararının karşılandığı, dolayısıyla dava açmasında hukuki yararının bulunmadığı kabul edilerek, davanın reddine karar verilmesi ve tüm yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın davalı sigorta şirketi yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) no`lu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) no`lu bentte açıklanan nedenlerle davalı Finans (Fiba) Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının davalı sigorta şirketi yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 22.3.2010 E.2008/10072 – K.2010/3062

Önceki İçerikY11HD 23.2.2010 E.2008/5920 – K.2010/2032
Sonraki İçerikYHGK 3.2.2010 E.2009/13-555 – K.2010/44

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.