Ana Sayfa Yargı Kararları Y11CD 11.2.2011 E.2010/10807 – K.2011/751

Y11CD 11.2.2011 E.2010/10807 – K.2011/751

446
0

– Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi (Sahtecilik)
– Gerçeğe Aykırı Evrak Tanzim Etmek Ve Kullanmak (Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi)
– Sahtecilik (Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi)

5352 Sa.Ka.Geç.2/2, 12 82An.76 CMK.309 TCK.62, 210765 Sa.Ka.59/2, 356 6136 Sa.Ka.7647 Sa.Ka.4,63682 Sa.Ka.8

Hükümlünün açtığı, adlî sicil arşiv kaydının silinmesi talebini muhtevi davada:

Sabıka kaydını oluşturan suç, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 356 ncı maddesinin ihlali sebebiyle, Anayasanın 76. maddesinde sayılan “sahtecilik” suçu olup;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu`nun 12. maddesinde yazılı koşulların gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydının silinemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Gerçeğe aykırı evrak tanzim etmek ve kullanmak suçundan sanık D… K…`ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 356., 59/2, 647. sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`un 4. ve 6. maddeleri uyarınca 355.855.000.- Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezasının ertelenmesine dair,

Afşin Asliye Ceza Mahkemesinin 18.6.2003 tarihli, 2003/104-279 sayılı kararının infazını müteakip, adı geçen sanık tarafından yapılan adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulüne ilişkin aynı Mahkemenin 2.12.2009 tarihli ve 2009/110 değişik iş sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu`nun geçici 2. maddesi 2. fıkrasında

“Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun`un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında,

Sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu`nun 11., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 48, 6136 sayılı Kanun`un 7. maddeleri gibi) sayılan suçlar kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 6.6.2010 gün ve 2010/6719/36251 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 24.6.2010 gün ve KYB.2010146724 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI:

SONUÇ: Hükümlünün sabıka kaydını oluşturan suçun Anayasanın 76. maddesinde sayılan “sahtecilik” suçu olup, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu`nun 12. maddesinde yazılı koşulların gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydının silinemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi isabetsiz olup, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden, … Asliye Ceza Mahkemesinin 2.12.2009 gün ve 2009/110 değişik iş sayılı kararının CMK.’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin mahallinde ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.C.D. 11.2.2011 E.2010/10807 – K.2011/751

Önceki İçerikY9HD 23.2.2010 E.2008/16761 – K.2010/4501
Sonraki İçerikY6CD 25.1.2011 E.2010/24987 – K.2011/428

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.