Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 1.7.2009 E.2009/14-275 – K.2009/302

YHGK 1.7.2009 E.2009/14-275 – K.2009/302

443
0

– İnanç Sözleşmesinden Doğan Haklardan Zımnen Feragat (Davalı Taşınmazın Tesciline Muvafakat)

– Tescile Muvafakat (İnanç Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat)

– Tapu İptali (İnanç Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat – Tescile Muvafakat) – Satış Vaadi (İnanç Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat) –

 

818 Sa.Ka.18,213 HUMK.438/II

Dava, biçimine uygun düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve miras bırakan ile olan inanç ilişkisine dayalı sonradan 8 parsel sayısını alan ve davalılar adına kayıtlı taşınmazın 1/2 payının iptal ve tescili istemine ilişkindir.

1. Kayıt maliki davalı şirket, çekişme konusu taşınmazın kayıtta şirket ortaklarının ortak miras bırakanı adına tescil edilmiş iken kurulan şirkete ayın sermaye olarak verildiğini, açılan davanın reddini savunmuştur.

2. Davacı Kamil Kurt:
Davanın açıldığı tarihde, davalılardan şirketin ortağıdır.
Eldeki davada iddia ettiğinin aksine, daha önce açılıp kesin hükme bağlanan davada, taşınmaz malikinin, ortak miras bırakan Hüseyin Kurt olduğunu kabul etmiş ve taşınmazın ortağı olduğu davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirket adına tesciline muvafakat etmiştir.
Dosyadaki belgelerden davacı Kamil Kurt’un şirket ortaklığını Yusuf Kurt’a devrettiği görülmektedir.

3. Davacı, var olsa dahi ortak miras bırakan Hüseyin Kurt’la bulunan inanç ilişkisinden doğan haklarından, taşınmazın davalı şirket adına tescilini sağlayarak şirket lehine vazgeçmiş sayılacağından; katıldığı işlemden dönerek istemde bulunamaz.

Kayıt maliki şirket hakkındaki davanın açıklanan bu nedenle reddi yerine istemin yazılı bazı gerekçelerle hüküm altına alınması doğru olmadığından karar bu nedenle bozulmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “Tapu İptali ve Tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.3.2007 gün ve 2006/31 E. – 2007/91 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar Emire Kurt, Birgül Şahin ve Yasemin Ağırbaş ile davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 6.11.2007 gün ve 2007/8106-13604 sayılı ilamı;

(…Dava, 1.8.1978 günlü biçimine uygun düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve miras bırakan Hüseyin Kurt ile olan inanç ilişkisine dayalı sonradan 8 parsel sayısını alan ve davalılardan Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazın 1/2 payının iptal ve tescili istemine ilişkindir.

Kayıt maliki davalı şirket çekişme konusu taşınmazın kayıtta şirket ortaklarının ortak miras bırakanı Hüseyin Kurt adına tescil edilmiş iken kurulan şirkete ayın sermaye olarak verildiğini, açılan davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece dava kabul edilmiştir.

Hükmü şirket ortağı olan davalılar Emire Kurt, Birgül Şahin ve Yasemin Ağırbaş ile kayıt maliki davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi temyiz etmiştir.

1- Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden öncesi 237 parsel olan taşınmazın 1.8.1978 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile davacı Kamil Kurt ve bir kısım davalıların ortak miras bırakanı Hüseyin Kurt’a satışının vaad edildiği bu tarihten sonra taşınmazın 15.2.1985 tarihindeki satışının Hüseyin Kurt adına yapıldığı, Hüseyin Kurt’unda davalı şirkete taşınmaz mülkiyetini devir ve temlik taahhüdünde bulunduğu, taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/337 esasında açılan dava sonucu 16.7.1996 tarihindeki kesinleşen hükümle davalı şirket adına 23.12.1996 tarihinde tapuya kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Davacı Kamil Kurt, davanın açıldığı 21.5.1996 tarihinde davalılardan şirketin ortağıdır. Eldeki davada iddia ettiğinin aksine Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/337 esasında açılan davada sonradan 8 parsel sayısını alan taşınmaz malikinin, ortak miras bırakan Hüseyin Kurt olduğunu kabul ederek taşınmazın ortağı olduğu davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirket adına tesciline muvafakat etmiş, böylelikle taşınmazdaki ortak miras bırakan Hüseyin Kurt’un mülkiyet hakkının varlığını kabul etmiştir. Yine dosyadaki belgelerden davacı Kamil Kurt’un şirket ortaklığını Yusuf Kurt’a devrettiği görülmektedir. Böylelikle davacı, var olsa dahi ortak miras bırakan Hüseyin Kurt’la bulunan inanç ilişkisinden doğan haklarından taşınmazın davalı şirket adına tescilini sağlayarak şirket lehine vazgeçmiş sayılacağından katıldığı işlemden dönerek istemde bulunamaz. Kayıt maliki şirket hakkındaki davanın açıklanan bu nedenle reddi yerine istemin yazılı bazı gerekçelerle hüküm altına alınması doğru olmadığından karar bu nedenle bozulmalıdır.

2- Dava konusu 8 parsel sayılı taşınmaz tapuda davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. Davanın kayıt maliki şirket adına yöneltilmesi ile yetinilmesi gerekirken kendilerine husumet düşmeyecek kişilere de davanın yöneltilmiş olması da açıklanan nedenle de doğru olmamıştır. Kararın bu sebeple de temyiz eden davalı gerçek kişiler yararına bozulması gerekmiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle H.U.M.K.nun 2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II. fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

1- Davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi bakımından; Özel Dairenin bozma kararının birinci bendinde işin esası yönünden davanın reddi gerektiği açıklanarak hüküm bozulmuştur.
Yerel Mahkemece buna uyulmayarak önceki kararda direnilmiştir.
Kararın bu yönüne ilişkin olarak; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

2- Davalılar Emire Kurt, Birgül Şahin ve Yasemin Ağırbaş bakımından ise; Özel Dairece taraf sıfatı yönünden yapılan bozmaya Yerel Mahkemece uyularak yeni bir hüküm kurulduğundan, bu yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın dairesine gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: 1- Davalı Kurt-Pet Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Dairenin bozma kararında açıklanan nedenlerden dolayı BOZULMASINA,

2- Davalılar Emire Kurt, Birgül Şahin ve Yasemin Ağırbaş yönünden kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 1.7.2009 E.2009/14-275 – K.2009/302

Önceki İçerikYHGK 25.2.2009 E.2009/4-51 – K.2009/96
Sonraki İçerikY9HD 8.4.2010 E.2008/23697 – K.2010/9755

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.