Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 2.2.2011 E.2010/12-686 – K.2011/25

YHGK 2.2.2011 E.2010/12-686 – K.2011/25

4372
4

– Döviz Bazındaki Alacağın Takibi (Takibin İcra Taahhüdüne Bağlanmasının Sonuçları)
– İcra Taahhüdünün Sonuçları (Döviz Bazındaki Takip Yönünden)
– Dosya Kapak Hesabı (İcra Taahhüdü Yönünden)
– Şikayet (Dosya Kapak Hesabının Hatalı Yapılması)

İİK.8, 340

Şikayetçi-alacaklı takip talebinde tahsil tarihindeki kur üzerinden talepte bulunmakla birlikte hem alacaklı hem de borçlu taahhütnamedeki miktarları kabul ettiğinden, artık döviz kuru üzerinden yapılan takip taahhüt tarihi itibariyle Türk Lirasına çevrilmiş bulunmaktadır.

Mahkemece, bu olgu nazara alınarak ve düzenlenen taahhütnamenin geçerli olduğu da gözetilerek, bozma ilamında da belirtildiği üzere, taahhütnamede kabul edilen borç miktarı esas alınmak suretiyle ödenmesi gereken bakiye borç miktarı kalıp kalmadığı hususunun yöntemince tespit edilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “Şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 4.11.2008 gün ve 746-1090 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 21.4.2009 gün ve 634-8586 sayılı ilamı;

(…Alacaklı vekili icra mahkemesine verdiği dilekçede icra müdürünün dosya kapak hesabını hatalı yaptığını bakiye alacağının olduğunu ileri sürerek yeniden kapak hesabı yapılması ve takibe devam edilmesini talep etmiştir.

Takip talebinde 40.000.- USD. miktarı para alacağının tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesi istenilmektedir. Ancak borçlu asıl icra müdürü huzurunda verdiği 27.9.2007 tarihli taahhütnamede, 52.000.- YTL. asıl alacak, 11.474,31.- YTL. ödeme gününe kadar işleyecek faiz, 4.680.- YTL. tahsil harcı, 4.960.- YTL. icra vekalet ücreti 300.- YTL. takip masrafı toplam 73.414,31.- YTL. borcunun tamamını defaten 25.10.2007 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş ve bu taahhüt alacaklı vekilince kabul edilmiştir.

Mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesinde bakiye borç miktarının anılan taahhütnamede kabul edilen borç miktarı esas alınarak yöntemince tespit edilmesi gerekirken bu husus gözardı edilerek takip talebi ile bağlı kalınmak sureti ile yapılan bilirkişi hesabına göre şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”) gerekçesiyle bozularak karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir.

Şikayetçi alacaklı, icra müdürünün dosya kapak hesabını hatalı yaptığını, borçluya ait taşınmaz üzerine konulan haczi kaldırdığını, oysa borçlunun 27.9.2007 tarihli taahhütnamede dahi 73.414,31.- YTL. borçlu olduğunu kabulle bu bedeli 25.10.2007 tarihinde ödeyeceğini taahhüt ettiğini, ifadeyle, bakiye alacağının bulunması nedeniyle yeniden kapak hesabı yapılmasını ve takibe devam edilmesini istemiştir.

Mahkemece, icra müdürünün kesinleşen takip talebine bağlı kalındığına ilişkin kararının yasal zeminde olduğu, kesinleşen takip, borcun sebebi ve konusunun dar yetkili mahkemelerince incelenebilecek hususlardan olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Özel Dairece, karar yukarda açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkeme ise önceki kararında direnmiş; hükmü şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’na gelen uyuşmazlık; borç miktarının belirlenmesinde takip talebi ile bağlı kalınıp kalınamayacağı ve buna göre icra dosyasında borçlu tarafından imzalanan 27.9.2007 tarihli taahhütnamenin nazara alınıp alınamayacağı, noktasında toplanmaktadır.

Şikayetçi alacaklı vekili tarafından 19.1.2004 tarihli takip talebinde aynen:

“40.000.- USD. 1 adet bono alacak (Tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru Karşılığı Türk Lirası olarak) faiz, icra takip masrafları, vekalet ücreti tahsili talebidir. Bu tarih itibariyle alacak 54.360.000.000.- TL. olup, 1.- USD. 1.359.000.- TL.’den hesaplanmıştır.” açıklaması ile borçlu aleyhine icra takibine geçilmiştir.

Şu hale göre, icra takip talebinde gösterilen 54.360.000.000.- TL. harca esas değer olup, alacak tahsil tarihindeki kur üzerinden talep edilmiştir.

Öte yandan, İcra Müdürlüğünün 31.7.2007 tarihli kapak hesabında:

52.000,00.- YTL. takip miktarı, icra masrafı ve sair ödemelerle birlikte toplam 73.430,21.- YTL. borç hesaplanmış;

Bunun üzerine borçlu Yüksel Kaya tarafından imzalanan 27.9.2007 tarihli taahhütname ile “…Borca herhangi bir itirazım yok devamla dosya borcunun 52.000,00.- YTL. asıl alacak 4.680,00.- YTL. tahsil harcı…” (vesair masraflar belirtilerek) toplam 73.414,31.- YTL. borcumun tamamını defaten 25.10.2007 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum…” şeklinde taahhütte bulunulmuş ve alacaklı da bu taahhüdü kabul etmiştir.

Hal böyle olunca, şikayetçi-alacaklı takip talebinde tahsil tarihindeki kur üzerinden talepte bulunmakla birlikte hem alacaklı hem de borçlu taahhütnamedeki miktarları kabul ettiğinden, artık döviz kuru üzerinden yapılan takip taahhüt tarihi itibariyle Türk Lirasına çevrilmiş bulunmaktadır. Mahkemece, bu olgu nazara alınarak ve düzenlenen taahhütnamenin geçerli olduğu da gözetilerek bozma ilamında da belirtildiği üzere, taahhütnamede kabul edilen borç miktarı esas alınmak suretiyle ödenmesi gereken bakiye borç miktarı kalıp kalmadığı hususunun yöntemince tespit edilmesi gerekir.

Açıklanan hususlar gözardı edilerek dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 2.2.2011 E.2010/12-686 – K.2011/25

Önceki İçerikYHGK 13.7.2011 E.2011/11-314 – K.2011/525
Sonraki İçerikYHGK 17.9.2008 E.2008/5-522 – K.2008/533

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.