Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 25.2.2008 E.2007/9731 – K.2008/1141

Y5CD 25.2.2008 E.2007/9731 – K.2008/1141

436
0

– KOOPERATİF  YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU

– KAMU GÖREVLİSİ  (Kooperatif Yönecileri)
1163 Sa.Ka.2,3,7 – TCK.53,247
Tüzel kişilik kazanmış kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve  üyeleri kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Maliyet ve gelir-gider hesabı gözönünde bulundurularak zimmet olup olmadığını değerlendiren uzman bilirkişi heyeti raporu alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekir.
DAVA ve KARAR:
Zimmet suçundan sanıklar İshak, Muhittin ve Rüstem`in yapılan yargılanmaları sonunda: Mahkumiyetlerine dair (Sivas Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)`nden verilen 13.12.2005 gün ve 2002/45 Esas – 2003/172 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi ve sanıklar yönünden incelemenin duruşmalı yapılmasının talep edilmesi üzerine; dosya Yargıtay C. Başsavcılığı`nın 26.7.2007 günlü tebliğnamesiyle Daireye gönderilmekle, … duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra … dava evrakı incelenip gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:
1163 sayılı Kooperatifler Yasası`nın 2, 3 ve 7. maddelerinde açıklandığı üzere,  bir kooperatifin düzenlenecek ana sözleşmesi noterce onaylanıp, Sanayi ve  Ticaret Bakanlığı`ndan alınacak izinden ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanacağı ve ancak tüzel kişilik kazanmış kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi gibi cezalandırılmaları mümkün bulunmasına göre; kooperatifin tüzel kişilik kazanıp kazanmadığı, kazandı ise hangi tarihte kazandığı, yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, hangi tarihlerde görev yaptıkları ve kooperatifin parasal işleri ile kimin ilgilendiğinin araştırılmaması,
Mahkemece mahallinde inşaat işlerinden anlayan bilirkişiler aracılığıyla keşif yapılarak, sanıkların görev yaptıkları dönemde inşaat maliyet hesabının çıkarılmasından sonra tüm fatura ve belgeler ile birlikte dava dosyasının emekli Sayıştay uzman denetçilerinden oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi ile, tüm iddia ve savunma ile gerek maliyet hesabı, gerekse gelir gider hesabı gözönünde bulundurulmak suretiyle zimmet olup olmadığı değerlendirilerek, alınacak rapor sonucuna göre, sanıkların görev süreleri de nazara alınarak ayrı ayrı hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, yetersiz bilirkişi raporlarına dayanılarak yazılı şekilde sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi;
Kabule göre de;
Özgü suçlardan olan zimmet suçundan hüküm kurulduğu halde, güvenlik tedbiri olup kazanılmış hakka neden olmayan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı düzenleyen 53. maddenin 5. fıkrasının da uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
5237 sayılı TCK`nın 53/1. maddesinde a, b, d, e bentlerinde belirtilen hak yoksunluklarının mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendindeki hak yoksunluğunun koşullu salıverilmeye kadar kullanılamayacağının kararda gösterilmemesi,
SONUÇ: Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları ile duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.5.C.D. 25.2.2008 E.2007/9731 – K.2008/1141

Önceki İçerikY5CD 19.1.2009 E.2008/12868 – K.2009/47
Sonraki İçerikYCGK 7.4.2009 E.2009/9-63 – K.2009/88

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.