Ana Sayfa Yargı Kararları Y20HD 8.4.2009 E.2009/3697 – K.2009/6045

Y20HD 8.4.2009 E.2009/3697 – K.2009/6045

409
0

– Tapu İptali (2/B Uygulaması)

– Kesin Hüküm (Orman Kadastrosu – 2/B Uygulaması)

– Orman Niteliğini Kaybeden Yerler (Mülkiyet İhtilafı – Kesin Hüküm) –

 

3116 Sa.Ka. – HUMK.2376831 Sa.Ka.2

Dava, orman kadastro sınırları içinde kalıp nitelik kaybı nedeniyle 2/B madde uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Dava konusu parseller için, davalı tarafından daha önce açılan 2/B şerhinin silinmesine dair kesinleşen kabul kararı, derdest davada da kesin hüküm oluşturduğundan, Hazinenin aynı sebeple açtığı tapu iptali davasının reddine dair karar usul ve kanuna uygundur.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı Hazine vekili, tapuda davalı adına kayıtlı Muallim Köy 243 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 parsellerin 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığını belirterek taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece davanın kabulü yolunda kurulan kararın davalı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 19.2.2008 gün 2007/18224-2008/2535 sayılı kararıyla “davalıya yapılan duruşma günü tebliğinin usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığı” gerekçesiyle diğer konular incelenmeden bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra, davalı Alaaddin Kaya`nın Hazine ve Orman Yönetimini hasım göstererek açtığı ve mahkemenin 2000/394-2001/284 sayılı 2/B şerhinin silinmesi davasında verilen hükmün kesin hüküm olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, orman kadastro sınırları içinde kalıp nitelik kaybı nedeniyle 2/B madde uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yörede, 1948 yılında 3116 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu 1951 yılında 5653 Sayılı Yasaya göre makiye ayırma işlemi, 1991 yılıda 3302 – 3373 Sayılı Yasaya göre yapılıp kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulaması vardır.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve dava konusu parsellerin geldiği olan parsellerin orman kadastrosu sonucu oluşturulan Piyamlar Bayırı ve Aksoy Devlet Ormanına ait Haziran 1949 tarih 69 nolu tapu revizyon gösterilerek orman niteliği ile Hazine adına tescil edilmişse de Hazine tarafından Dilovası Belediyesine 1989 yılında devredildiği ve daha sonra Belediye tarafından ifraz edilip birçok kişiye satıldığı ve satın alan kişinin de davalıya sattığı, davalı Alaaddin`in, Hazine ve Orman Yönetimi aleyhine açtığı dava sonucu taşınmazın orman sayılmayan yer olduğu gerekçesiyle dava konusu parseller üzerindeki 2/B madde şerhinin silinmesine dair verilen kararın 1. Hukuk Dairesinin 28.11.2001 gün ve 12454/12908 sayılı kararı ile onanıp kesinleştiği, sözü edilen ve taraflar arasında kesin hüküm oluşturan mahkeme kararı yargılamanın yenilenmesi yoluyla kaldırılmadıkça kesin hükme değer verilmesi gerektiği gözönünde bulundurularak davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığına göre,

SONUÇ: Davacı Hazinenin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.20.H.D. 8.4.2009 E.2009/3697 – K.2009/6045

Önceki İçerikYHGK 24.2.2010 E.2010/1-86 – K.2010/108
Sonraki İçerikYHGK 10.3.2010 E.2010/4-125 – K.2010/144

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.