Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 9.3.2010 E.2009/1540 – K.2010/1309

Y15HD 9.3.2010 E.2009/1540 – K.2010/1309

554
0

– Sözleşmeyi Fesih Hakkı (Menfi Zarar)
– Feshin Hükümleri
– Menfi Zarar

BK.106,108

Akdi haklı olarak fesheden davacı bu yüzden uğradığı menfi zararlarını isteyebilir.

Ancak bu dava dosyasında davacının menfi zararlarının oluştuğuna dair bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle
istemin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, 15.6.2005 tarihli taahhütname uyarınca yapılan imalatın kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı olması
nedeniyle davalı yükleniciye ödenen 13.630,00.- TL.’nin istirdadı ve uğradığı 500,00.- TL. menfi zararın
davalıdan tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı şirket vekilince
temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Davacı işin amacına uygun yapılmaması nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyerek akdi feshetmiş bedel
dışında 500,00.- TL. menfi zararı olduğunu söyleyerek bu miktarında tahsilini istemiştir.

BK.’nın 106. ve 108. maddeleri uyarınca akdi haklı olarak fesheden davacı bu yüzden uğradığı menfi zararlarını
isteyebilir. Ancak bu dava dosyasında davacının menfi zararlarının oluştuğuna dair bir delil bulunmamaktadır. Bu
nedenle menfi zarar olarak istenen 500,00.- TL.’nin tahsilinin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken
kabulü doğru olmamış, bu nedenle bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2. bent uyarınca kabulü ile
hükmün davalı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 9.3.2010 E.2009/1540 – K.2010/1309

Önceki İçerikTüm hukuk yazılım ihtiyaçlarınız yarını beklemeden bugün çözülüyor!
Sonraki İçerikY2HD 17.1.2011 E.2009/21656 – K.2011/1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.