Ana Sayfa Yargı Kararları YCGK 19.4.2011 E.2011/5-20 – K.2011/59

YCGK 19.4.2011 E.2011/5-20 – K.2011/59

516
4

– Bozmaya Eylemli Uyma Kararının Niteliği
– Cinsel İstismar (Adli Tıp Raporu Şartmıdır?)
– Adli Tıp Kurulunun Çok Geç Randevu Vermesi (Adil Yargılama İlkesi)
– Adil Yargılama İlkesi (Adli Tıp Kurulunun Çok Geç Randevu Vermesi)

CMK.307TCK. 43, 53/1-c,5,  103/1,3,4,6

Yerel Mahkemece, bozma kararının gereğini yerine getirmek üzere, “ATK. (6) İhtisas Dairesi Başkanlığına faks çekilerek çocuk mağdurelerin maruz kaldıkları iddia olunan cinsel istismar eylemleri nedeniyle, beden ve ruh sağlıklarının bozulup bozulmadıklarına ilişkin raporlar alınacağından, adı geçen mağdureler için ATK.’dan muayene Başkanlığına katılanların muayene gününün bildirilmesi için yazı yazılarak, Özel Daire Kararına eylemli olarak uyulmuş…

Ancak, gelen cevabi yazıda bildirilen muayene randevu gününün uzunluğunun makul sürede yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesi ile ara karardan vazgeçilerek önceki gibi hüküm kurulmuştur.

Ceza Genel Kurulu’nun yerleşik uygulamasına göre uyma kararı, ara kararı niteliğinde olmayıp, davanın esasını çözümleyen kararlardandır. Bozmaya uymakla, yerel mahkemenin bozma kararında gösterilen esaslara göre işlem yapıp karar verme ödevi doğmaktadır. Sonradan bu kararın bir kısmından veya tamamından açıkça ya da zımnen geri dönülerek ilk hükmün aynen veya yeniden kurulması, uyma kararının hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

DAVA ve KARAR:

Cinsel istismar suçundan sanık T… F… P…ın katılanlardan Eda P.’a yönelik eylemi nedeniyle TCY.’nın 103/1-3. madde ve fıkraları uyarınca 6 yıl hapis, katılan Seda P.’a yönelik eylemi nedeniyle de TCY.’nın 103/1-3-4-6 ve 43. maddeleri uyarınca 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin;

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.3.2009 gün ve 42-83 sayılı kısmen re’sen temyize tabi olan hükmün, sanık müdafii ile katılanlar vekilleri tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen;

Yargıtay 5. Ceza Dairesince 29.12.2009 gün ve11956- 15084 sayı;

“5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddesinde öngörülen cezanın miktarı da gözetilerek, suçun sonucunda mağdurelerin beden ve ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediğinin Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan görüş alınarak saptanması gerekirken, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan 31.7.2008 ve 29.12.2008 günlü raporlar ile yetinilerek yazılı şekillerde hükümler kurulması,

Kabule göre de; 5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddeleri uyarınca tayin edilen 18 yıl hapis cezasının 43. madde uyarınca 103/1., 103/3., 103/4. maddelerin uygulanmasıyla belirlenen ceza miktarı olan 13 yıl 6 ayın 3/4’ü oranında artırımı sırasında ayların yıllara tahvili sonucu 27 yıl 13 ay 15 gün yerine 28 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak fazla cezaya hükmolunması,

5237 sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde yer alan velayet hakkını kötüye kullanmak suretiyle yaşı küçük kızlarına karşı cinsel istismar suçlarını işlediğinin anlaşılmasına göre cezaların infazından sonra başlamak üzere aynı Yasanın 53/5. maddesi uyarınca hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması” isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel Mahkeme ise 16.3.2010 gün ve 52-60 sayı ile; “Adli Tıp Kurumunun randevu günlerini beklemenin adil yargılanma ilkesine aykırı olduğu, kaldı ki mahkememizce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimleri Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından alınan ve Yargıtay bozma ilamında belirtilen her iki bilirkişi raporunun da mahkememize yeterli ve teknik bilgiyi verir nitelikte bulunduğu, bu durum karşısında yasa gereği resmi bilirkişi sayılan Yükseköğretim Kurumunun bir uzmanlık kurulunu yetersiz görerek mutlaka Adli Tıp ilgili ihtisas kurulundan rapor alınmasını zorunlu kılan Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bu yöndeki bozma ilamının usul ve yasaya uygun olmadığı” gerekçesiyle;

Katılanların beden ve ruh sağlıklarının bozulması yönünden Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş alınmasına ilişkin bozma nedenine direnmiş, diğer bozma nedenlerine ise uymak suretiyle hüküm kurmuştur.

Sanığın, katılan S… P… yönelik eylemi nedeniyle re’sen temyize tabi olan hükmün sanık, sanık müdafii, Cumhuriyet Savcısı ile katılanlar vekilleri tarafından da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay C. Başsavcılığının 1.4.2011 gün ve 271997 sayılı “bozma” istekli tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI:
TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; cinsel istismar suçu nedeniyle katılanların beden ve ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediğinin belirlenmesi bakımından Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan görüş alınması gerekip gerekmediğine ilişkin ise de;

Öncelikle bozmaya eylemli olarak uyan yerel mahkemenin sonradan bu kararından dönerek önceki hüküm gibi karar vermesinin olanaklı olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. İncelenen dosyada;

Yerel Mahkemece bozma kararından sonra yapılan yargılamada, 5.2.2010 günlü duruşmaya hazırlık tutanağının 4 numaralı ara kararında, bozma kararının gereğini yerine getirmek üzere, “ATK. (6) İhtisas Dairesi Başkanlığına faks çekilerek çocuk mağdureler Eda Polat ve Seda P.ın maruz kaldıkları iddia olunan cinsel istismar eylemleri nedeniyle, beden ve ruh sağlıklarının bozulup bozulmadıklarına ilişkin raporlar alınacağından, adı geçen mağdureler için ATK.’dan muayene Başkanlığına katılanların muayene gününün bildirilmesi için yazı yazıldığı, böylece Özel Daire Kararına eylemli olarak uyulduğu, gelen cevabi yazıda muayene gününün 6.7.2011 olarak bildirildiği, 16.3.2010 tarihli oturumda da bildirilen randevu gününün uzunluğunun makul sürede yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesi ile ara karardan vazgeçilerek önceki gibi hükümkurulduğu anlaşılmaktadır.

Ceza Genel Kurulu’nun 17.4.2007 gün ve 325-100 sayılı kararı ile yerleşik uygulamasına göre, uyma kararı, ara kararı niteliğinde olmayıp, davanın esasını çözümleyen kararlardandır. Bozmaya uymakla, yerel mahkemenin bozma kararında gösterilen esaslara göre işlem yapıp karar verme ödevi doğmaktadır. Sonradan bu kararın bir kısmından veya tamamından açıkça ya da zımnen geri dönülerek ilk hükmün aynen veya yeniden kurulması, uyma kararının hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Özel Daire Bozma ilamına eylemli olarak uyduktan sonra dönülemez nitelikteki bukarardan dönerek ilk hükümdeki gibi karar veren yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.3.2010 gün ve 52-60 sayılı hükmünün BOZULMASINA,

2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.C.G.K. 19.4.2011 E.2011/5-20 – K.2011/59

Önceki İçerikY.C.G.K. 26.5.2009 E.2009/9-54 – K.2009/137
Sonraki İçerikYCGK 1.2.2011 E.2010/5-244 – K.2011/14

4 YORUMLAR

  1. ADLİ BİLİMCİLER BU SORUNUN CEVABINI BİLİYORMUSUNUZ?
    ruh saglıgı kalıcı bozuk olan nasıl oluyorda fakülteyi kazanıyor veya her yıl takdirle geçiyor. .avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.tabi bizde bakmıyorlar sırf ceza vermek için düzmece raporlar 15 yıl adam suçlu olmasada cezaevleri doldu.Adli Bilimciler size soruyorum nasıl oluyor kendi yasamını idame edemeyecek derecede ruhsal saglıgı bozuk olan fakülteki kazanıyor.veya heryıl takdirle sınıfını geçebiliyor.sizin rapora göre kazanamaz ama kazanmış demekki yankış rapor vermişsiniz yazık degilmi o adama yıllarca ceza evinde yatacak tek sizin raporunuzdan böyle binlerce şuçsuz kişi var yazık degilmi bu topluma bilgi verin adalet yok deyin konu cinsellik oldumu gerisi teferruat deyin.vicdanmı o ne yahu deyin.böyle rapor verip nasıl rahat yemek bogazınızdan geçiyor nasıl rahat uyuyorsunuz onu bu topluma anlatınız.hatta kalıcı bozuk dediginiz kişilerin hiç ilaç kullanmadıklarını tedavi olmadıklarını yazınız başarılarınızı anlatınız.Bunları delil olarak sunanların delilleri kabul olmadıgını insanların suçsuz içeri tıkmanın güzelligini anlatınız.iki feminist erkek düşmanı eylem yapınca cezaları 20 kat arttırdıgınızı anlatınız.Toplum ne kadar ahlaka önem verdigimizi anlasın çünkü biz ahlaklıksızlık olmasında adaletsizlige razıyız hoşnutuz deyip anlatınız.cinsel istismarı yapanla.suçsuz insanı bu yollarla içeriye tıktıran arasında ahlaki yönden fark varmı anlatınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.