Y13HD 28.9.2009 E.2009/4667 – K.2009/10460

– Doktorun Sorumluluğu (Yanlış Teşhis Ve Tedavi – Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) – Doktorun Hafif Kusuru – Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321/1, 386, 390/11, 394/1 Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle, doktordan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada: Dava, davalının Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Vekil, işçi gibi özenle […]

Y13HD 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

– Doktorun Sorumluluğu (Hafif Kusur) – Doktorla Yapılan Sözleşme (Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) –Vekilin Sorumluluğu (Doktorun Sorumluluğu) –Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321, 386, 390, 394 Dava, davalı doktorun Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Dava […]

YHGK 13.4.2011 E.2010/13-717 – K.2011/129

– Doktorunun Sorumluluğu (Ameliyat Bölgesinde Yabancı Cisim Bırakmak – Ameliyatta Kalitesiz Malzeme Kullanmak – Adli Tıp Raporu – Vekillik Sözleşmesi – Özen Borcuna Aykırı Hareket) – Ameliyat Bölgesinde Yabancı Cisim Bırakmak – Doktor Hasta İlişkisi (Vekillik Sözleşmesi) – Vekillik Sözleşmesi (Doktor Hasta İlişkisi) – Ameliyatta Kalitesiz Malzeme Kullanılması HUMK.76 – BK.321/1, 386, 390, 394/1 Davacı, […]

Y7HD 6.2.2009 E.2008/102 – K.2009/448

– Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Zilyetlikle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Vergi Kaydı (Zilyetlikle Birleşmemesi) – Mer`a Araştırmasında Yöntem 3402 Sa.Ka.14/son, 16/B, 18, Geç.4, Geç.5 Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı davada: Yanlar arasındaki uyuşmazlık, dava konusu taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olup olmadığı yönünde toplanmıştır. Kural […]

YHGK 16.4.2008 E.2008/4-332 – K.2008/336

– Mirasın Reddi – Mirasın Reddine Karine (Murisin Aciz İçinde Bulunması) – Mirasın Hükmi Reddi (Murisin Aciz İçinde Bulunması) TMK.599,605/1-2, 610/2 – 743 Sa.Ka.545 Haksız eylem nedeniyle rücuan tazminat istemine ilişkin davada: Mirası hükmen red etmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yolu ile de ileri sürebilir. […]