Ana Sayfa Yargı Kararları Y8HD 1.11.2007 E.2007/5415 – K.2007/6053

Y8HD 1.11.2007 E.2007/5415 – K.2007/6053

523
0

– Kadastronun Kesinleşmemesi (Tapu Kaydında Taşınmazın Davalı Olarak Gözükmesi)
– Tapu Kaydında “Davalı ” Yazması (Kadastronun Kesinleşmemesi)
– Tesçil Davasında Görev (Kadastronun Kesinleşmemiş Olması)
– Görev (Kesinleşmeyen Kadastro – Tesçil Davası)

HUMK.428 3402 Sa.Ka.26

Her ne kadar, Tapulama Mahkemesinin ilam örneğine göre, kadastro tutanağının kesinleştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş ise de, taşınmaz, tapu kaydında halen davalı yazılıdır. Bu durumda kadastro işlemleri henüz tamamlanmamıştır.
Kadastro tutanağı düzenlenmiş, ancak kadastrosu tamamlanmamış taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklara bakmak Kadastro Mahkemesinin görevine girer. Kadastro tutanağı düzenlenmekle 3402 sayılı Kadastro Kanununun 26/son maddesi hükmüne göre görev Kadastro Mahkemesine geçmiştir. Kadastro tamamlanmadıkça da görev durumunda bir değişiklik olmaz.
Açıklanan nedenlerle mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile dava dosyasının görevli Kazan Kadastro Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın tescil davası olarak nitelendirilmesi suretiyle işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Hamza Perçin ve Nurettin Perçin mirasçıları; Ayşe Perçin ve müşterekleri ile Hazine aralarındaki tescil davasının kabulüne dair Kazan Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 29.5.2007 gün ve 2/170 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılar vekili, miras yolu ile intikal ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedenlerine dayanarak 971 parsel sayılı taşınmazın vekil edenleri adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş; yargılamanın devamı sırasında davacılardan Nurettin Perçin`in 29.3.2006 tarihinde vefatı ile dava, mirasçıları tarafından verilen vekaletname ile devam ettirilmiştir.

Davalı Hazine vekili, dava konusu taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu, zilyetlik yolu ile kazanılamayacağını, davacılar ile murislerinin taşınmaz üzerinde zilyetliklerinin bulunmadığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davacılar lehine kazanma koşullarının oluştuğu gerekçesi ile davanın kabulüne; dava konusu 971 parsel sayılı taşınmazın 1/2`şer paylarla davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaza ait kadastro tutanağı mahkemece istenilmemekle birlikte, getirtilen tapu kaydına göre; taşınmazın tarla vasfında olduğu, yüzölçümünün yazılmadığı, davalı olduğu belirtilmek suretiyle malik hanesinin de boş bırakıldığı görülmüştür.

Dava dilekçesinde bildirilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Arşiv Müdürlüğü`nün 9.3.2007 tarihli yazı cevabına göre de imha edilmek üzere 9.3.1990 tarih, 1 no`lu karar ile Seka Genel Müdürlüğü`ne gönderildiği anlaşılan Ankara Tapulama Mahkemesinin 9.11.1970 tarih, 1970/275 E-947 K. sayılı dosyasına ilişkin ilam örneğinin incelenmesinde; davacıların miras bırakanları Satılmış Perçin aleyhine 971 parselin tespitine itiraz edilerek Hazine ve bir kısım gerçek kişiler tarafından açılan davada; kadastro tutanağının kesinleştiğinden bahisle itirazın görev yönünden reddine, dosyanın Yenimahalle Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, yine Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve numarası tam olarak okunamayan ilam örneğine göre de; davacı Hazine ile davalı Satılmış Perçin arasında görülen tescil davasının açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür. Her ne kadar, Tapulama Mahkemesinin ilam örneğine göre, kadastro tutanağının kesinleştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş ise de, taşınmaz, tapu kaydında halen davalı yazılıdır. Bu durumda kadastro işlemleri henüz tamamlanmamıştır. Kadastro tutanağı düzenlenmiş, ancak kadastrosu tamamlanmamış taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklara bakmak Kadastro Mahkemesinin görevine girer. Kadastro tutanağı düzenlenmekle 3402 sayılı Kadastro Kanununun 26/son maddesi hükmüne göre görev Kadastro Mahkemesine geçmiştir. Kadastro tamamlanmadıkça da görev durumunda bir değişiklik olmaz.

Açıklanan nedenlerle mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile dava dosyasının görevli Kazan Kadastro Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın tescil davası olarak nitelendirilmesi suretiyle işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasaya aykırı bulunan hükmün HUMK.nun 428. maddesi hükmü uyarınca ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.

Y.8.H.D. 1.11.2007 E.2007/5415 – K.2007/6053

Önceki İçerikY8HD 12.11.2007 E.2007/5893 – K.2007/6329
Sonraki İçerikY3HD 7.4.2009 E.2009/3529 – K.2009/6062

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.