Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 29.3.2010 E.2006/4204 – K.2010/2465

Y5CD 29.3.2010 E.2006/4204 – K.2010/2465

338
0

– Dernekler Kanunu`Na Muhalefet (Zimmet)

– Zimmet (Dernekler Kanununa Muhalefet)

– Lehe Kanunun Uygulanması (Dernekler Kanununa Muhalefet)

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Tartışılmaması –

2908 Sa.Ka.71/son – 5253 Sa.Ka.27 CMK.34,230,231/2-5-14 – TCK.7/2 – 5252 Sa.Ka.9/3 – 5728 Sa.Ka.562/1

1. Dernekler Kanununa, zimmet suretiyle, muhalefet suçundan yapılan yargılamada:
Sanıkların savunması yönünde, derneğe ait kayıt ve belgelerin tümünün temini ve üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görev yaptıkları dönemlerdeki tüm gelir ve giderler ile banka ve kasa mevcutlarının karşılaştırılması suretiyle uhdelerinde para kalıp kalmadığının saptanması yerine, noksan araştırmaya dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması;
İddianame içeriğine nazaran sanık Remzi hakkında sahtecilik suçundan da kamu davası açıldığı halde hüküm kurulmaması; isabetsizdir.

2. Kabule göre de:
Lehe olan hükmün önceki ve sonraki kanunların bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmemesi; her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılmaması isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Zimmet suçundan sanıklar Remzi, Çetin, Niyazi, İbiş, Önder, Hidayet ve Mesut`un yapılan yargılanmaları sonunda; sanıklar İbiş, Önder, Hidayet ve Mesut`un atılı suçtan beraetlerine, diğer sanıklar Remzi, Çetin ve Niyazi eylemleri Dernekler Kanunu`na aykırı davranma niteliğinde görülerek mahkumiyetlerine dair, (Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)`nden verilen 6.7.2005 gün ve 2003/51 E. – 2005/134 K. sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar Remzi ve Çetin müdafiileri ile katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanıklar İbiş, Önder, Hidayet ve Mesut haklarında verilen hükümlerin incelenmesinde;

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraet hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanıklar Remzi, Çetin ve Niyazi haklarında kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Derneğin yönetim kurulu başkan ve üyesi olan sanıklar Remzi ve Çetin`in kiralama söz konusu olmadığı halde gerçek olmayan 13.1.2001 tarihli kira sözleşmesine dayanarak diğer sanık Niyazi`ye 200.000.000.- lira ödeme yapılmış gibi gösterip bu tutarı maledindikleri ve Niyazi`nin de buna iştirak ettiği iddia ve kabul edilmiş ise de;

Müstakil bir adresi bulunmayan derneğe ait dolap ve belgelerin 1997 yılından beri sanık Niyazi`ye ait işyerinde tutulduğu, taraflarınca imzaları kabul edilen 13.1.2001 günlü sözleşmeye göre 1998`den 2001 yılı sonuna kadarki dönem için kira bedeli olarak Niyazi`ye peşin olarak ödendiği, sanık Niyazi bu parayı almadığını aşamalarda ileri sürmekle birlikte;

Sözleşme karşısında bu beyanın kuşkulu kaldığından, yüklenen suçun unsurlarının bu eylem bakımından oluşmadığı; ayrıca 30.12.2001 tarihli sözleşme karşılığı kiralayan Emine`ye 200.- milyon ödenmediği ve sözleşmenin de sahte olduğu anlaşılmakla birlikte;

Sanık Remzi`nin idari soruşturma sırasında kira konusunda anlaşma sağlanamadığı için bu paranın nakit olarak derneğe ait dolapta tutulup 2002 yılı giderlerine harcandığını bildirdiği halde 2002 yılı hesaplarının incelenmediği gözetilerek;

Derneğe ait kayıt ve belgelerin tümünün temini ve üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görev yaptıkları dönemlerdeki tüm gelir ve giderler ile banka ve kasa mevcutlarının karşılaştırılması suretiyle uhdelerinde para kalıp kalmadığının saptanması yerine noksan araştırmaya dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması,

İddianame içeriğine nazaran sanık Remzi hakkında sahtecilik suçundan da kamu davası açıldığı halde hüküm kurulmaması,

Kabule göre de;

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 2908 sayılı Dernekler Kanunu`nun 71/son ve 4.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Kanun`un 27. maddesi nedeniyle sabit görülen eylemlerinin zimmet suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,

5252 sayılı Yasa`nın 9/3 ve CMK.`nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca lehe olan hükmün önceki ve sonraki kanunların bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Hükümlerden sonra 8.2.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK.`nın 7/2. maddesi uyarınca sanıklar yararına olan 5728 sayılı Kanun`un 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK.`nın 231/5. maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gereği,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş ve katılan vekili ile sanıklar müdafiilerin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin belirtilen nedenle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 29.3.2010 E.2006/4204 – K.2010/2465

Önceki İçerikY1CD 9.2.2010 E.2009/2952 – K.2010/671
Sonraki İçerikY2HD 2.11.2009 E.2009/5705 – K.2009/18674

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.