Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 31.3.2010 E.2009/6921 – K.2010/3737

Y4HD 31.3.2010 E.2009/6921 – K.2010/3737

427
0

– Rücu Davası (Kısmi Ödemenin Değerlendirilmesi – Davalıların Sorumluluğu)

– Talepten Fazlaya Hüküm (Rücu Davasında Birden Fazla Davalı)

– Müşterek Borçlular (Talepten Fazlaya Hüküm) –

 

HUMK.74818 Sa.Ka.69

Rücu davasında, önce zararın oluşmasına yol açan davalıların kusur oranları belirlenmeli, daha sonra her bir davalının kusur oranına uygun zarar tutarları ayrı ayrı saptanmalı ve ondan sonra da her bir davalının sorumlu olduğu tutarın kabulüne karar verilmelidir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Sağlık Bakanlığı vekili Avukat Emine Ayberkin tarafından, davalı Haluk Atamer Özçil ve diğeri aleyhine 27.3.2008 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 2.2.2009 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı H. Atamer Özçil tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek, gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, davacı bakanlık tarafından ödenen zararın sorumlu olduğu iddia edilen kişilere rücu edilmesi istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılardan Haluk Atamer Özçil tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı idare, Ankara 7. İcra Müdürlüğü`ne, 25.4.2007 günü 4.301,00.- TL. asıl alacak ve 2.869,00.- TL. de faiz ve yargılama giderleri olarak toplam 7.171,00.- TL. ödeme yapmış ve bu bedelin davalılardan alınmasını istemiştir.

Yargılama sırasında davalılardan Tuncay Demir 366,00.- TL., İ. Hakkı Gerçek 370,00.- TL., Nihat Özen 110,00.- TL. ve Yılmaz Aksoy 1.570,00.- TL. asıl alacak ve her biri ayrıca 270,00.-`er TL. yargılama gideri ve işleyen faizi ödemişlerdir. Bu durumda asıl alacak olarak 4.301,00.- TL.`nin toplam 2.416,00.- TL.`lik bölümünün ödenmiş olduğu anlaşılmıştır.

Yerel mahkemece asıl alacağın kalan bölümü olan 1.434,00.- TL.`nin davalı Haluk Atamer Özçil`den, 1.083,00.- TL.`nin davalı İbrahim Yanıktan ve 2.869,00.- TL.`nin davalı Sebih Ayrancı`dan da alınmasına karar verilmiş olması ile asıl alacak olarak toplam 7.802,00.- TL.`nin ödetilmesine karar verilmiş olduğu ve böylece asıl alacağa göre istemin aşıldığı anlaşılmıştır. Bu yanlışlığa, ödeme yapan davalılardan bir kısmının, üç kişinin sorumlu olduğu belirtilen zararın yarısını karşılamış olmasına karşın kalan kısım için karar verilirken bu durum gözetilmeksizin kalan kısmın paylaştırılması diğer iki kişi arasında paylaştırılması yerine zararın bu iki kişi arasında ayrıca 1/3`er oranda paylaştırılmış olması neden olmuştur.

Bu durumda yapılması gereken iş; önce zararın oluşmasına yol açan davalıların kusur oranları belirlenmeli, daha sonra her bir davalının kusur oranına uygun zarar tutarları ayrı ayrı saptanmalı ve ondan sonra da her bir davalının sorumlu olduğu tutarın kabulüne karar verilmelidir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası`nın 74. maddesine göre istemden fazlaya karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.

Y.4.H.D. 31.3.2010 E.2009/6921 – K.2010/3737

Önceki İçerikY1HD 8.3.2010 E.2010/1583 – K.2010/2510
Sonraki İçerikY13HD 30.3.2010 E.2009/11641 – K.2010/4179

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.