Ana Sayfa Yargı Kararları Y3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

Y3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

613
1

– Kısıtlıya Ödenen Maaşın İstirdadı

– Sebepsiz Zenginleşmeye Konu Alacağa Faiz Yürütülmesi (Temerrüde Düşürme Şartı)

– Temerrüde Düşürme Şartı (Faizin Başlangıç Tarihi) –

2022 Sa.Ka.Geç.15754 Sa.Ka.92 BK.101

1. 2022 sayılı Yasa kapsamındaki kişilere bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir.
2. Sebepsiz zenginleşmeye konu alacak yönünden davalı taraf ihtarname tarihinden önce temerrüde düşürülmediği halde,            ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle alacağın tahsiline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde 1.765,41 -YTL.maaş ödemesinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan geri tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, davalı kısıtlıya 2022 sayılı yasa gereği ödenen maaşın, davalının sigortalı olarak çalıştığı hususunun tespiti üzerine iadesi istenilmiş; mahkemece iddia sabit görülerek istemin kabulüne karar verilmiştir.

2022 sayılı Yasaya 17.4.2008 gün ve 5754 sayılı yasanın 92.md. ile eklenen geçici 1.maddeye göre; bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve  icrai takibat yapılmaz.

Bu düzenleme geniş kapsamlı olmakla derdest dava ve takipler içinde uygulanması gerektiğinden mahkemece anılan yasa hükmüne göre yeniden yargılama yapılmak üzere hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de, sebepsiz zenginleşmeye konu alacak yönünden davalı taraf ihtarname tarihinden önce temerrüde düşürülmediği (BK.md.101) halde, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle alacağın tahsiline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.H.D. 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

Önceki İçerikY7CD 16.7.2008 E.2008/10320 – K.2008/16919
Sonraki İçerikY2HD 1.4.2009 E.2008/3619 – K.2009/6144

1 Yorum

  1. KONUYA İLİŞKİN FARKLI 2 YARGITAY KARARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

    Müşterek hukukun “Gasbeden daima temerrüt halindedir” şeklindeki genel ilkesinin günümüzde de uygulama yerine sahip olduğu için zaten gerçekleşmiş olan temerrüdü sağlamak üzere alacaklının ayrıca ihtar göndermesine gerek olmadığına dair Yargıtay 23. Hukuk D.nin 18.06.2012 gün 2012/ 2873 E, 4261 K., saylı kararı

    Benzer gerekçeler ile, sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren faiz talep edilebileceğine dair YHGK. nun 17.12.2003 gün, 2003/ 13-787 E. 20037 774 K. sayılı kararının incelenmesini tavsiye ederim.

    BENİM YORUMUM: öncelikle B.K.117. maddesindeki “Muaccel bir borcun borçlusu” olma kretirinden ne anlaşılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması gerekir diye düşünüyorum, Yani, sözleşmeden kaynaklanan bir hukuki ilişkide temerrüd için ihtar gerektiği açıktır. Ancak sebepsiz zenginleşen birinin zaten işin başında temerrüt içinde olduğu ve bunu kendisinin de bildiği belirli olduğuna göre, bu kişiden faiz talep edilebilmesi için söz konusu kanun maddesi gereği temürrüt ihtarı gönderilmesi şartmı dır?? Bana göre sebepsiz zenginleşen bu zenginleşmenin sebepsiz olduğunu biliyor veya bilmesi gereken bir durumda ise, yukarıdaki HGK. kararı doğrultusunda bu kişiye temerrüt ihtarının gönderilmesinin gerekli olmadığını düşünüyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.