Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064

Y12HD 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064

477
0

– Yurt Dışından Alınan Emekli Maaşının Haczi (İçtihat Değişikliği)
– Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler (Emekli Maaşı)
– Emekli Maaşının Haczi (Yurt Dışından Alınan) –

İİK.83

Yurt dışından alınan “emekli maaşının” haczedilemeyeceği yönünde özel bir yasa hükmü bulunmadığından, işbu emekli maaşlarının -tamamen- haczinin mümkün olduğuna dair içtihat terk edilerek; yurt dışından alınan emekli maaşlarının İİK.m.83 mucibince kısmen (1/4 inden az olmamak üzere) haczedilebileceğine karar verilmiştir.

DAVA ve KARAR:

“Borçlunun Almanya İşçi Emeklilik Sigorta Kurumunda emekli maaşı aldığı hususu tartışmasızdır.”

Her ne kadar Dairemizin, yurtdışından alınan emekli maaşının tamamının haczini engelleyen özel bir yasa hükmü bulunmadığından bahisle, yurtdışı emekli maaşlarının tamamının haczedilebileceğine dair içtihatları bulunmakta ise de,

Yargıtay HGK. nun, önüne gelen benzer bir konuda verdiği 2009/12-166 Esas sayılı 10.6.2009 tarihli kararından sonra bu görüş değiştirilerek yurtdışından bağlanan emekli maaşları, İİK.nun 83. maddesi kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır.
“Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığını taşıyan söz konusu maddede “… tekaüt maaşları … borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda; Yargıtay HGK. nun 10.6.2009 tarihli kararı Dairemizce de benimsenerek, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilmiştir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Somut olayda borçlunun yurtdışından aldığı emekli maaşının tamamının üzerine haciz konulduğu görülmektedir. Borçlu İcra Mahkemesine başvurarak emekli maaşının tamamının haczedilerek kesildiğini, mağdur duruma düştüğünü, maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece borçlu şikayetinin yukarıda açıklanan kıstaslara uygun olarak incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabul edilerek haczin tümü ile kaldırılmasına dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064

Önceki İçerikYHGK 3.2.2010 E.2009/13-555 – K.2010/44
Sonraki İçerikY12HD 23.2.2010 E.2009/28384 – K.2010/4090

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.