Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 12.1.2010 E.2008/8774 – K.2010/201

Y11HD 12.1.2010 E.2008/8774 – K.2010/201

622
0

– Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Aleyhine Dava Açılması (Denetçi Ve Genel Kurul Kararı)
– Yönetim Kurulu Başkanının Tazminat Sorumluluğu (Denetçi Ve Genel Kurul Kararı)
– Genel Kurul Kararı Gereği (Yönetim Kurulu Başkanı Aleyhine Tazminat Davası)

HUMK.39,40TTK.341

Davacı şirketin eski yöneticisi olan davalının, görev yaptığı süre içinde şirketi zarara uğratıldığı iddiasıyla şirket adına dava açılabilmesi için, genel kurulda dava açılması yönünde karar alınması ve davanın denetçilerden en azından biri tarafından asaleten ya da vekil aracılığı açılması gerekmektedir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada; Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi` nce verilen 21.2.2008 tarih ve 2004/731 – 2008/34 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, davalının müvekkili şirketin yönetim kurulu başkanı olarak gö-rev yaptığı sırada baro levhasında kaydı bulunmayan Mevlüde isimli kişi ile vekalet sözleşmesi yaptığını, oysa bu kişinin gerek avukat olarak gerek başka bir sıfatla müvekkili şirkete hizmet vermediğini, buna rağmen bu kişiye 18.461.-YTL. ödeme yapıldığını, toplam şirket zararının 22.697,76.-YTL. olduğunu, bundan davalının sorumlu bulunduğunu ileri sürerek, anılan bedelin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, davacı şirketin eski yöneticisi olan davalının görev yaptığı süre içinde baro kaydı olmadığı halde davanın ihbar edildiği Mevlüde ile şirket adına vekâlet sözleşmesi yaptığı ve herhangi bir hizmet alımı olmadan bu kişiye ücret ödendiği, bu nedenle şirketin zarara uğratıldığı iddiasıyla tazminat istemine ilişkindir.

Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, TTK`nun 341. maddesi uyarınca, böyle bir davanın şirket adına açılabilmesi için genel kurulda dava açılması yönünde karar alınması ve davanın denetçilerden en azından biri tarafından asaleten ya da vekil aracılığı açılması gerekmektedir. Ancak, açıklanan koşullar dava şartı olmayıp, sonradan da tamamlanabilir. Dolayısıyla, bu yöndeki usuli eksiklik davanın hemen reddini gerektirmez.

Somut olayda, davacı şirket vekili, şirket genel müdürü ve yardımcısının verdiği vekâletname ile davayı açmıştır. Dava dosyası içerisinde davalı hakkında sorumluluk davası açılmasına veya davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul toplantı tutanağı da bulunmamaktadır.

Bu durumda; mahkemece, HUMK.`nun 39-40. madde hükümleri uyarınca, da-vacı tarafa süre verilerek, genel kurulca açıklanan şekilde bir karar alınmasına ve dava tarihi itibariyle şirketin denetçilerden en az birinin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanınmak, bu koşullar yerine getirilmeden esasa girilmemek, verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilmez ise dava reddedilmek gerekirken, anılan hususta davacı vekiline süre verilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2- Ayrıca, her ne kadar mahkemece, davanın ihbar edildiği Mevlüde ile yapılan sözleşmeye konu hizmetin ifası için avukat olmaya gerek bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, bu kişiye yapılan ödemenin herhangi bir hizmet alımına ilişkin olup olmadığı, yani bu kişi tarafından davacı şirkete sözleşmeye konu bir hizmet verilip verilmediği, dolayısıyla, şirket kasasından karşılıksız olarak ödeme yapılıp yapılmadığı da mahkemece araştırılmadan davanın esastan da reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın, davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 12.1.2010 E.2008/8774 – K.2010/201  

Önceki İçerikY.9.H.D. 25.1.2010 E.2008/16356 – K.2010/1303
Sonraki İçerikY11HD 11.1.2010 E.2008/8642 – K.2010/150

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.