Y7HD 6.2.2009 E.2008/102 – K.2009/448

– Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Zilyetlikle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Vergi Kaydı (Zilyetlikle Birleşmemesi) – Mer`a Araştırmasında Yöntem 3402 Sa.Ka.14/son, 16/B, 18, Geç.4, Geç.5 Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı davada: Yanlar arasındaki uyuşmazlık, dava konusu taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olup olmadığı yönünde toplanmıştır. Kural […]

YHGK 16.4.2008 E.2008/4-332 – K.2008/336

– Mirasın Reddi – Mirasın Reddine Karine (Murisin Aciz İçinde Bulunması) – Mirasın Hükmi Reddi (Murisin Aciz İçinde Bulunması) TMK.599,605/1-2, 610/2 – 743 Sa.Ka.545 Haksız eylem nedeniyle rücuan tazminat istemine ilişkin davada: Mirası hükmen red etmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yolu ile de ileri sürebilir. […]

YHGK 13.2.2008 E.2008/2-136 – K.2008/117

– Terke Dayalı Boşanma Davasının Yasal Dayanağı Ve Koşulları (Dava Şartı – İsbat Külfeti – Davanın Kabulü) – Boşanma (Terk Sebebiyle) – İhtarın Kanuni Şartları Taşıyıp Taşımadığının Re`sen İncelenmesi Gereği – İsbat Külfeti (Terk Sebebiyle Boşanma) – Davanın Kabulü (Terk Sebebiyle Boşanma) TMK.164/2, 184/1-3 1. Hakim tarafından yapılan “ihtar”, terk sebebine dayalı boşanma davasının, dava […]

YHGK 10.11.2010 E.2010/6-533 – K.2010/578

– Ziynet Eşyalarının Mülkiyeti – Düğünde Takılan Takıların Mülkiyeti TMK.186/3 – 743 Sa.Ka.152 Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması […]

Y8CD 6.4.2011 E.2009/3352 – K.2011/2855

– Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet (Mütemadi Suç) – Mütemadi Suç (İddianamenin Düzenlenmesi – Hukuki Kesinti) – Hukuki Kesinti (Mütemadi Suçlarda) 6136 Sa.Ka.13 6136 sayılı Yasaya aykırılık suç mütemadi suçlardan olup; hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemler tek suç, bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemlerin ise ayrı suç oluşturur. Mükerrer cezalandırmanın önlenmesi açısından, söz […]