Y7HD 6.2.2009 E.2008/102 – K.2009/448

– Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Zilyetlikle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Vergi Kaydı (Zilyetlikle Birleşmemesi) – Mer`a Araştırmasında Yöntem 3402 Sa.Ka.14/son, 16/B, 18, Geç.4, Geç.5 Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı davada: Yanlar arasındaki uyuşmazlık, dava konusu taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olup olmadığı yönünde toplanmıştır. Kural […]

YHGK 16.4.2008 E.2008/4-332 – K.2008/336

– Mirasın Reddi – Mirasın Reddine Karine (Murisin Aciz İçinde Bulunması) – Mirasın Hükmi Reddi (Murisin Aciz İçinde Bulunması) TMK.599,605/1-2, 610/2 – 743 Sa.Ka.545 Haksız eylem nedeniyle rücuan tazminat istemine ilişkin davada: Mirası hükmen red etmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yolu ile de ileri sürebilir. […]